توهین باشگاه العین امارات به تماشاگران ایرانی

Shargh - - ورزش -

مدیر باشــگاه العیــن ســخنان توهینآمیزی درباره تماشــاگران ایرانی بر زبان آورد و تأکید کرد کــه در دیدار تیمــش برابر اســتقلال تهران بازی جوانمردانه رعایت نشــده است. به گزارش ایسنا و به نقل از الکاس، عصام عبدالله، مدیر باشــگاه العین امارات گفت: انتظار هر چیزی را از هواداران اســتقلال داشــتیم اما این انتظار را نداشــتیم که مســئولان ایرانی چنین برخوردی داشــته باشند. آنهــا قبل از بــازی، در جریان بــازی و بعد از آن، بــازی جوانمردانه را رعایت نکردند. عکاســان و خبرنگاران ایرانی به سوی خالد عیسی، دروازهبان ما ســنگ پرتاب کردنــد و به او دشــنام دادند اما ناظران بازی هیچ واکنشی نشان ندادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.