اجازه به سوریان و نوروزی برای حضور در تیم ملی

Shargh - - ورزش -

نشســت شــورای فنی تیمهای ملی کشــتی فرنگی روز گذشــته در محل خانه کشــتی برگزار شد. این جلســه چند مصوبه داشت که مهمترین آن نشــاندادن چراغ سبز به امید نوروزی و حمید سوریان است. آقایان حمید سوریان و امید نوروزی قهرمانان المپیک 2012 لندن، از سوی شورای فنی مجوز حضــور در رقابتهای انتخابــی تیم ملی را دریافت کردند. کشــتیگیران شــاخص یادشده میتواننــد در صورت علاقهمندی بــه حضور در رقابتهای انتخابی تیم ملی، در مسابقات مذکور شرکت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.