برگزاری سومین دیدار فینال لیگ بسکتبال

Shargh - - ورزش -

مرحلــه نهایــی لیگ برتر بســکتبال امــروز با مسابقه ســوم فینال و ردهبندی ادامه پیدا میکند. به گزارش ایسنا، در جریان این مسابقات پتروشیمی مدافع عنوان قهرمانی که در دو مســابقه نخست فینال، نفت آبادان را شکســت داده است، فردا در مســابقه ســوم میهمان حریف خود خواهد بود. شاگردان مهران شــاهینطبع با دو برد خانگی در آســتانه تکرار قهرمانی قرار گرفتهاند و در صورت پیروزی در مسابقه امروز قهرمان لیگ خواهند شد. در مسابقه ردهبندی نیز دانشــگاه آزاد به یک برد تا کسب رده ســوم نیاز دارد. مسابقه ردهبندی نیز به صورت ســه برد از پنج مسابقه است و دانشگاه آزاد با کسب یک پیروزی دیگر روی سکو میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.