اجلاسعالی امنیتی 5 قاره، رایزنی با میزبانی مسکو

Shargh - - دیپلماسی -

شرق: هشــتمین اجلاس مقامات عالی امنیتی پنج قاره جهان در شمال مســکو در حالی برگزار شــد که علاوه بر مباحــث امنیتی در اجلاس، در حاشیهای آن نیز مذاکراتی با محور موضوعات امنیتی و سیاسی در جریان بود. از ایران، دریابان علی شمخانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی در این اجلاس مشورتی حضور داشت و روز چهارشنبه سخنرانی کرد.

این اجلاس برای هشتمین سال به ابتکار روسیه و در شهر زاویدووا در شمال مسکو برپا شد. اجلاسی که به نوعی بدیل شرقی کنفرانس امنیتی مونیخ غربی اســت که تلاش میکند به مســائل مهم جهــان از جمله مســائل امنیتی و سیاسی روز بپردازد. سال گذشــته موضوع تروریسم و مســائل مورد علاقه روســیه از موضوعات این اجلاس بوده و امسال نیز همزمانی وقوع حوادثی مثل حمله تروریستی در منچستر، به این موضوع اهمیت دوچندان داده اســت. از همین رو، ســخنرانی علی شمخانی در ایــن اجلاس نیز به موضوع تروریســم و انتقاد از منابــع مالی گروههای تروریســتی متمرکز بود. این اجلاس روز گذشــته با حضور مسئولان 95 کشــور با سخنرانی نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه آغاز شــد و در آغاز اجلاس پیام ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری فدراســیون روســیه قرائت شد. میزبانی این اجلاس از میهمانان پنج قاره میتواند به شــکلی بالقوه منجر به ایجاد یک هماهنگی در استراتژیهایی باشد که از ســوی این کشــور در جهان و منطقه خاورمیانه دنبال میشود. اکنون روســیه در آمریکا نفوذ ویژهای دارد، در ماجرای ســوریه هماهنگکننده اصلی نبرد علیه داعش اســت و به نوعی سیاستهای مدافعانه از بشار اســد است که ایران و ترکیه هم در این امر با این کشور همراهی میکنند. روز گذشته در این اجلاس پیام انتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز قرائت شد.

ماهیت تروریسم تغییر کرده

علی شــمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شــورایعالی امنیت ملی پیش از ظهر چهارشــنبه در این اجلاس ســخنرانی کرد. در ســخنرانی او، تهدید تروریســم همچنان در رأس تهدیــدات امنیتی جامعه جهانی قرار داشت. شمخانی گفت: اگرچه قدرتمندترین گروه تروریستی یعنی داعش در دو ســال اخیر روند رو به اضمحلالی داشته و اکثر مناطق تحت تصرف خود را در عراق و بســیاری از مناطق تحت کنترل در ســوریه از دست داده است، این به مفهوم کاهش تهدید تروریستی در جهان نیست. به گزارش دبیرخانه شــورایعالی امنیت ملی، شمخانی با بیان اینکه شکل، ماهیت و جغرافیای تروریســم دچار تغییر و تحول خواهد شــد به بهرهگیری شــبکه تروریسم از زیرســاختهای ارتباطــات جهانــی برای جــذب، ســازماندهی، آموزش و هدایت عناصر تروریســت در کشورهای مختلف اشــاره کرد و افزود: توسعه ظرفیتهای ســایبری و اســتفاده از آن بــرای افزایش پراکنــش و اثرگذاری فعالیتهای تروریســتی، تهدیدی بسیار خطرناک است و نیاز به عزم جهانی برای محدودسازی و مقابله مؤثر با ابعاد و شیوههای جدید آن است.

سلاحهای داعش پیشرفتهتر از دولت عراق و ارتش سوریه

شــمخانی به اســتفاده داعش و جبهــه النصره از شــبکه اینترنت و ارتبــاط آن بــا جذب یا کاهش نیرو اشــاره کرد و گفت: «اسطورهســازی از قدرت تروریســتی داعش که فضای ســایبری نقش اثرگــذاری در آن داشــته، باید سریعتر شکسته شود ». شــمخانی خاطرنشان کرد : «داعش به سیستمهای پیشرفته ارتباطاتی بر بســتر سایبری، سلاحهای پیشرفته نظامی و ســلاحهای کشــتار جمعی دست یافته اســت که این موضوع بــه دلیل رفتار دوگانه و چندگانه برخی دولتهای بدســابقه در حمایت از گروههای تروریســتی رخ داده است. ســلاحهایی که امروزه به وسیله داعش و النصره و جریانهای تروریســتی مرتبط با آنها استفاده میشود، از سلاحهایی که در اختیار ارتش سوریه و عراق است، پیشرفتهتر است و این سلاحهای اهدایی عمدتا از سوی برخی قدرتها به گروههایی تحت عنوان معارض معتدل ارائه شــده و ســپس به دیگر تروریستها واگذار میشود .»

نگرانی از فراخوانی هستههای خفته تروریستی

او با اشــاره به اینکه یک ســازمان تروریســتی بدون حمایت خارجی نمیتوانــد برای مــدت طولانی دوام و حیات داشــته باشــد تأکید کرد: «ســازمان تروریســتی نیاز به منابع تغذیه مالی، تجهیزاتی و تسلیحاتی، ارتباطاتــی و تبلیغاتی و مســیر امن تردد و جذب نیرو دارد و متأســفانه برخی از دولتها به صورت مســتقیم یا از طریق ســازمانهای پوششی، نیاز گروههای تروریستی را تأمین میکنند». شمخانی در بخش گستردهای از ســخنرانی خود از دولتهایی که ســلاح در اختیار تروریســتها قرار میدهنــد، انتقاد کرد. همچنین از مداخله نظامی آمریکا در کشــورهای منطقه انتقاد کرد و گفــت: «نتایج تجاوز آمریکا و برخی از همپیمانانش بــه عراق و افغانســتان و لیبی و اخیرا هم به یمن و ســوریه، در معرض قضاوت شــما مســئولان عالی امنیتی اســت». او همچنیــن به حضور مستشاری نظامی ایران در سوریه و عراق اشاره کرد و گفت که این حضور به درخواســت دولتهای مرکزی این کشــورها بوده و نتایج و ثمرات آن هم در عرصه عمل مشــخص اســت. او افزود: «اگر راهحل سیاسی برای بحرانهای منطقه دنبال نشود و بر طبل جنگ کوبیده شود، حاکمیتهای ملی تضعیف شــده و خلأ حاکمیتی صورت میگیرد که در آن بسترهای مناســبی برای فراخوانی هســتههای خفته تروریســتی بــه این مناطق، ایجاد میشــود». علی شمخانی با اشاره به اینکه بزرگترین مسئولیت ما، برقراری صلح و امنیت با پیشگیری و مقابله با هر نوع تهدیدی است که جان انسانها و امنیت و ثبات کشورهایمان را نشانه رفته است، تأکید کرد: ما همانطور که باید با تروریستها بجنگیم، درقبال نجات افرادی که در دام ایدئولوژی شیطانی تروریستها گرفتار شدهاند هم مسئولیت داریم.

ملاقاتهای حاشیهای

در حاشــیه ایــن مذاکرات علی شــمخانی مذاکــرات دوجانبهای نیز داشــت. او در اولین برنامه کاری خود با نیکلای پاتروشــف، دبیر شورای امنیت ملی روســیه دیدار و گفتوگو کــرد. در این ملاقات طرفین ضمن بررســی روند همکاریهای جاری دو کشــور در حوزه مبارزه با تروریسم و افراطگرایــی، ضرورت تداوم رایزنیهای مشــترک و تبادل اطلاعات در سطح دستگاههای امنیتی، سیاسی و نظامی به منظور افزایش تأثیرگذاری برنامههای مقابله با تروریســم در ســوریه و عراق و سایر مناطق درگیر، بحرانهای امنیتی در منطقه را مورد تأکید قرار دادند. همچنین شمخانی دیــداری دوجانبــه با حنیــف اتمر، مشــاور امنیت ملــی رئیسجمهور افغانســتان داشــت. در این ملاقات روند همکاریهای دوجانبه ایران و افغانستان در حوزههای اقتصادی، امنیتی، آبهای مرزی، مبارزه با مواد مخدر و امور اتباع و مهاجرین مورد بحث و بررســی قرار گرفت. دریابان شمخانی در این ملاقات با ابراز خرسندی در خصوص تشکیل کمیتههای چهارگانه همکاریهای مشــترک و تعیین رؤســای ایرانی و افغانستانی این کمیتهها اظهار داشــت: با توافق ایران، روسیه و افغانستان بهزودی اجلاس ســهجانبه دبیران شورای امنیت ملی سه کشــور در افغانستان برگزار میشود.

سومین ملاقات دوجانبه شــمخانی با رئیس کمیته سیاسی و امنیتی حزب کمونیست چین بود. شــمخانی در این دیدار، با استقبال از پیوستن چین به اجلاس آســتانه، حضور فعال این کشــور در فرایندهای سیاسی برای پایاندادن به بحران سوریه را بسیار مثبت ارزیابی کرد. منگ جیانژو بهعنوان عالیترین مقــام امنیت ملی چین در این دیدار با ابراز نگرانی از اقدامات یکجانبه آمریکا در منطقه، قرارداد تسلیحاتی اخیر میان آمریکا و عربســتان سعودی را برهمزننده امنیت منطقهای و مخل صلح و ثبات عنوان کرد. وی با اشــاره به نقش مؤثر جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریســم و افراطگرایی، از عزیمت برخی عناصر تروریست از سوریه به چین ابراز نگرانی کرد؛ او همچنین از پیشــنهاد ایران برای پیوســتن چین به اجلاس آســتانه استقبال کرد. وی با دعوت مجدد از دبیر شورایعالی امنیت ملی کشــورمان برای ســفر به چین آمادگی کشورش برای تبادل اطلاعــات و رایزنی مســتمر مقامات امنیتی دو کشــور در حوزه مبارزه با تروریســم را اعــلام کرد. شــمخانی بعدازظهر روز گذشــته با ناصرخان جنجوعه، مشاور امنیت ملی نخستوزیر پاکستان و دبیران شورای امنیت ملی ترکیه و آفریقای جنوبی به صورت جداگانه دیدار و گفتوگو کرد.

نشست چهارجانبه ایران، روسیه، عراق و سوریه

شب سهشنبه اولین نشست مسئولان نهادهای امنیت ملی کشورهای عضو ائتلاف ضدتروریســم همپیمان ســوریه نیز در حاشیه این اجلاس برگزار شد. در این نشست که با ابتکار جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه برگزار شــد علاوه بر دریابان شمخانی و نیکلای پاتروشف، دبیران شــورای امنیت ملی ایران و روسیه، فالح فیاض و علی مملوک، مشاوران امنیت ملی عراق و ســوریه نیز حضور داشــتند. در جریان این نشســت مقامات عالی امنیتی چهار کشــور عضو ائتلاف، در ســخنان جداگانهای ضمن تشــریح برنامههای خود برای تداوم همکاری مشترک تا ریشهکنی کامل جریان تروریســم در منطقه بر نقش سازنده این ائتلاف در مدیریت بحرانهای حاصل از تروریســم و فراهمکردن زمینههای بازگشت صلح و ثبات به منطقه تأکید کردند. در این نشســت اظهارات مطرحشــده در اجلاس ریاض زمینهســاز افزایش بیثباتی و تشنج در منطقه ارزیابی شد و بر تصنعی و تبلیغاتیبودن ائتلافهای غیرمؤثر ضدتروریســم از سوی کشورهای غربی و حکومتهای بدسابقه حامی تروریسم تأکید شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.