شیخ نور از دیروز تا امروز

Shargh - - دیپلماسی -

مواضع:

به صراحت از سیاســتورزان کشور میخواهم تفاوت سلیقه داشــته باشیم، اما همدیگر را تحمل کنیم و در اشتراکات با هم باشیم/ شفقنا، بهمن 95.

وظیفه ما این است مشکلات مردم را حل کنیم و از بگومگوهای سیاسی پرهیز کنیم؛ چراکه از این بگومگوها نتیجهای حاصل نمیشــود و به مردم سودی نمیرسد./ آنا، بهمن 95.

هاشمیرفســنجانی به من گفت وقتی خبر رد صلاحیتم اعلام شــد، آرامترین شب زندگیام بود؛ چراکه باری از دوش من برداشته شد و وظیفهام را هم انجام دادم./ ایلنا، آذر 95.

قطعا بازرسی همیشــه به سود افراد نیست و در این بین منافع برخی افراد در پی بررســیهایی که صورت میگیرد به مخاطره میافتد و در نهایت آنان احساس خطر و ابراز گلایه میکنند/ ایسنا، آذر .95

وقتــی در مــوردی وزارت اطلاعات به پســرم اتهامــی وارد کرد او را از خانه بیــرون راندم تا به شــکل قانونی مراحل طی شــود. البته بعد از دو هفته مشــخص شد که اتهام درست نبوده است./ ایسنا، آذر 95.

بــد اخـــلاقیها و بیانضبـــاطیهایی در مناظرههــای تلویزیونی شــاهد بودیم که ریشــه در بدعتها و میراثهای زشــت بهجای مانده از دورههــای قبل داشــت و حکایت از آســیبهایی جدی در حــوزه فرهنــگ جامعه دارند./ ایســنا، اردیبهشت 96.

پســاتحریم این امکان را فراهم کرده است که با تعامل با کشــورهای مختلف بتوانیم همکاری و تبادلنظر برای اجرای کارها داشــته باشیم./ ایسنا، اردیبهشت96.

مــن اگر نظــری دارم خــودم میگویم؛ خودم زندهام! آنوقت عدهای کاسه داغتر از آش بهعنوان پیروان ولیفقیه بلند میشوند و جامعه را متشنج میکننــد. آنها میگویند مراد آقــا این بود و آقا این را فرمودند؛ چند بار پیش آمده که دفتر ایشــان این سخنان را تکذیب کرده است./ جماران، آبان 94.

رودربایستی، تملق و باندبازی مثل موریانه به انقلاب آسیب میزند./ ایسنا، تیر 93.

اگــر الان در همه شــبکههای تلویزیون هم از هاشــمی تجلیل شــود، فایدهای ندارد/ جماران، بهمن 95.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.