افزایش دامنه رایزنیهای روسیه

Shargh - - دیپلماسی -

فــرزاد رمضانی بونــش:

در نگاهی به هشــتمین اجلاس مقامات عالــی امنیتی پنج قاره جهان و دامنه اعضای شرکتکننده، باید گفت اهداف و رویکردهایی ایــن نشســت دوروزه به میزبانی شــورای امنیت ملی فدراســیون روســیه، مواردي مانند ایجــاد زمینههای مقابله مشترک با پدیده تروریسم، ارتقای امنیت، پیشبرد ابتکارهای مشــترک سیاسی- نظامی برای حفظ صلح و ثبات منطقهای و جهانــی و همکاریهای دوجانبه، مبــارزه با فعالیــت گروههاي افراطي و تروریســتي در چندین کشور، ضرورت رایزني مداوم و اتخاذ تصمیم در سطوح مختلف منطقهاي و بینالمللي براي دستیابي به امنیت پایدار در سطح جهان، همکاری همه کشورها در قطع کمک به گروههای تروریستی در سوریه و عراق، بررســی تهدیدها و چالشهای منطقــهای و جهانی، راهکارهای مقابله با بحرانها و اجرای سیاست امنیت اطلاعاتی و ســایبری، بررســی تهدیدها و چالشهای منطقهای و جهانی، مقابله با پدیدههای بحرانساز در این زمینهها و شکلگیری راهکارهای مقابله با آنها، از جمله در قالب همگرایی کشورها و اجرای سیاستهای مشترک را شامل ميشــود.در این بین، روسیه با توجه به میزبانــی در این اجلاس مهم امنیتی، تلاش میکند بــا افزایش دامنه رایزنی با کشــورها و مقامات امنیتی کشــورها و افزایش دامنــه دیدارها و اشــتراک منافع مســائل منطقهای، جلوگیری از فعالیتهای گروههای تروریستی بهویژه داعش در منطقه و افغانستان، ایجاد راهکارهــا و راهبردهای مؤثر براي مبارزه مشــترک و اقدامــات هماهنــگ در برابر گروههــای هراسافکن، راهبردهــا و تجربیــات برای ایجــاد زمینههای مقابله مشــترک با پدیده تروریسم و رایزنی با کشورهایی مانند ایــران و برگزاری جلســات چندجانبه مانند نخســتین نشست مسئولان نهادهای امنیت ملی کشورهای عضو ائتلاف ضدتروریســم )ایران، فدراسیون روسیه، عراق و سوریه و همپیمان سوریه( را مدنظر قرار دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.