تصحیح و پوزش

Shargh - - دیپلماسی -

جدول آمار تفکیکی نتیجه انتخابات ریاستجمهوری در خــارج از کشــور که سهشــنبه دوم خــرداد 96 در صفحه هفت روزنامه منتشر شــد، ایراداتی داشت که بدینوسیله ضمن عذرخواهی تصحیح میشود. تعداد آرای حسن روحانی در ژاپن 444 است که به اشتباه 44 درج شده و تعداد آقای رئیسی در هند 180 رأی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.