رأی مردم وابسته به برآوردهشدن مطالبات برحق آنان

Shargh - - دیپلماسی - الهه کولایی

آقای روحانی در چهار سال پیشین، به درستی مزیت نســبی خود را در حــوزه روابط خارجــی، تنظیم روابط جهانی کارآمد و تلاش در مســیر بهبــود رابطه ایران و دنیا نشــان دادند که آثار مســتقیم و فوری آن را از یک ســو و آثار بلندمــدت این تلاش را از ســوی دیگر امروز شاهدیم. اما این نکته نباید از دیدگان مردم پنهان بماند که ایشان همواره موضوع اجرائیکردن اقتصاد مقاومتی را در کنــار اموری مانند تنظیم روابط خارجی مورد تأکید قــرار دادهاند و میتوان انتظار داشــت که اســتفاده از ظرفیتهای داخلی )با تأکید بر نیروهای کارآمد( در این چارچوب مورد بحث قرار بگیرد. با این حســاب میتوان بازسازی نیروهای انسانی در دستگاههای اجرائی، نهادها و سازمانهای وابسته به آن را یکی از جدیترین مطالبات مردم از دولت دوازدهم دانســت. ایــن اتفاق میمون و مبــارک به ایجاد فرصتهای مناســب بــرای چرخش نخبگان در دستگاههای تصمیمگیری و تصمیمساز منجر خواهد شد. با اقبال عمومی شگفتانگیزی که مردم در بیســتونهم اردیبهشــتماه از پیام دولت تدبیر و امید داشــتند و البته بر اساس سازوکار قانون، از کابینه دولت تا مدیریت ســازمانها در سطوح مختلفِ ملی، استانی و شــهری، باید در دور جدید فعالیت دولت، به استفاده از ذخایر ملی و اســتعدادی کشــور و ضرورت چرخش نخبگان پایبند باشند.

از ســوی دیگر، مبارزه با فســاد و رانت یک مطالبه عمومی اســت که باید در برنامههای دولت دوازدهم محوریــت اجرائــی پیدا کنــد. رأی شــگفتآور مردم بــه دولت دوازدهم، فرصتی تکرارنشــدنی اســت که تداوم آن به برآوردهشــدن مطالبــات قانونی و برحق مردم وابسته است. با اســتفاده از این فرصت میتوان بــه تمرکز بیشــتر روی منابع داخلی در همه ســطوح پرداخــت و از آنجــا کــه محورهــای اصلــی اقتصاد مقاومتی که به شــدت مورد تأکیــد رئیسجمهور قرار دارد، استفاده از ظرفیتهای داخلی کشور را در جایگاه رفیعی قرار میدهد، همیــن موضوع اصلیترین دلیل توجه به چرخش نخبگان و ضرورت طرح آن به عنوان یک مطالبه جدی اســت. در چنین شــرایطی است که میتــوان موضوع جوانان و زنان را به عنوان مطالبهای درون این مطالبه بزرگتر مطرح کرد.

در پایــان ذکر ایــن نکته ضروری اســت که به نظر میرســد همگان به خوبی میدانند که تغییرات مثبت و رو به پیش، به آســانی و سادگی قابل وصول نیست. هرچنــد این پشــتوانه پرقدرت مردمــی در حمایت از دولــت آقای روحانی شــکل گرفته و مــا تجلی آن را در آخرین جمعه اردیبهشــتماه دیدیم اما بازســازی نهــاد ارتباطی دولت و ایجاد ارتبــاط مؤثر میان دولت و نهادهــای مدنی و سیاســی و بهویژه ایجــاد ارتباط آســانتر و عملیتر بین دولت و افکار عمومی یکی از مهمترین مســائلی اســت که بیش از هر زمان دیگری دولــت باید بــه آن توجــه کند. مجموعــه عظیمی از ظرفیتهای انسانی و متخصص در دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشــی کشــور، اینک فرصتی بینظیر برای دولت دوازدهم فراهم کرده تا با نهادینهشدن ارتباط با متخصصان و کارشناسان، شرایط مناسب برای حرکت رو بــه پیش را در همه زمینهها فراهم کند. از یاد نبریم که بیتردید کشــور ما از کمنظیرترین کشورهای جهان در برخــورداری از مواهــب گوناگون مــادی و معنوی اســت که انتظار میرود دولت دوازهم بــا بهرهگیری خردورزانه از منابع توسعه انسانی متخصص و کارآمد موجود در کشــور، ایفای وظایف خود را دنبال کند و به فضای سیاست اجازه تنفس و ورود انرژیها، ایدهها و افکار جدید را بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.