آبادی خرمشهر را فراموش نکنيم

Shargh - - دیپلماسی -

سخنگفتن و نوشــتن از خرمشهر، محمد جهانآرا و... به مناســبت روز فتح خرمشــهر امســال میتواند همراه با مطالبه باشــد. نزدیک ٢9 ســال از پایان جنگ و بیش از ٣5 ســال از آزادســازی خرمشهر میگذرد و هنوز آثار جنگ در این شهر و دیگر شهرهای خوزستان به چشــم میخــورد در خرمشــهر و دیگر شــهرهای خوزستان هنوز آب و هوا دچار مشکل است. در روزی که گردوغبار شــعاع دیــد در آبادان و خرمشــهر را به 400 متر کاهش داد، خبرنگارانی که با اهالی این شــهر تماس گرفتند، با این عتاب مواجه شدند که تنها در روز ســوم خرداد به یاد ما میافتید. شــاید در دولت جدید آقای روحانی، با پیگیریها بتوانند گامی مثبت بردارند. شاید یکی از مؤثرترین شعارهایی که در زمان تبلیغات انتخاباتی مطرح شــد، همان شــعار اهوازیهایی بود که فریاد زدند «ما که هــوا نداریم... بازم هواتو داریم.» جای گلولههایی که بر دیوارها مانده اســت، شاید برای توریســتها یا همراهان راهیان نور خاطرهانگیز باشد؛ اما این سؤال مطرح است برای مردمی که میخواهند زندگی کنند، مردمی که هم مقاوم بودند و هم بســیار هزینه دادند تا کی باید در محرومیت باشند؟ شاید یکی از اولویتهای چهارســاله دولــت دوازدهم همراهی با آنان باشــد. شاید از فرماندار، اســتاندار و... یا مسئول ســازمان نیرو و آب باید پرسید چرا هنوز که هنوز است، آب این شهرها درست نشده اســت. باید پرسید چقدر از مخارجی کــه بازدیدکنندگان صــرف میکنند، برای مردم این شهر میتوان در نظر گرفت. باید پرسید برای شهرها و مردمانی که چنین مقاوم هستند، چه کارهایي ميتوان انجام داد که زندگی برایشــان آسانتر باشد و امکانات حداقلی و زیرساختهایشان فراهم شود. باید استاندار و مسئولان شهرهای جنوب و خوزستان پاسخ دهند که چرا هنوز مســائل روزمره حل نشده است. آن هم برای شهری مانند خرمشهر که در آغاز جنگ فقط در گمرک آن بیش از ســه، چهار هزار ماشــین خارجی وجود داشت و مردمش هر روز تعدادی از آنها را سروته در زمین تفتدیدهشــان فرورفته میبینند. ماشینهایی که عراقیها برخیشــان را به کشورشــان فرستادند و تعــدادی دیگر را برای جلوگیــری از فرود هلیکوپتر در زمین فرو کردند. انتشار نوحه «ممد نبودی» کویتیپور و بیان خاطراتــی از «محمد جهــانآرا» در کانالهای تلگرامی و شبکهها به قصد یادآوری این روز مهم شاید تلنگری محکمتر از هر ســال بود. بسیاری از سه شهید و مفقودالاثر خانواده جهانآرا نوشــتند. همان طور که محســن چاووشی هم در اینســتاگرامش متن انتقادی کوتاهی منتشــر کرد: ««کاش شبیه اسمت بودی شهرِ کوچک زیبا! شهرِ سالی یک بار، شهر خاک و خون.»

بســیاری دیگر هــم با یــادآوری جملــه معروف ««خرمشــهر» را خدا آزاد کرد» این انتقاد را از مسئولان داشتند که آبادکردنش را هم باید از خدا انتظار داشت؟

برخــی کارت خود را که با پایــان جنگ باید به شــهر باز میگشتند، با دســت خالی منتشر کردند. برخی هم از خاطرات تلخ خود در هتل بینالمللی )هجــرت( تهــران نوشــته بودنــد؛ جایــی که به اجبار ســاکن شــده بودنــد و تهرانیهایی که اصلا میهماننواز نبودند.

راســتی امروز هم قرار اســت پیکر مطهر ١٣5 شهید دوران دفاع مقدس از آبراه اروند وارد کشور شــود. پیکر پاک این شــهدا در اســتانهای بصره، الاماره و شــهر کــوت عراق در یک ماه گذشــته در عملیاتهای تفحص گروه جستوجوی مفقودان پیدا شــده اســت. ١8 نفر از این شــهدا از شهدای غواص عملیات کربلای چهار هســتند که در جزیره امالرصاص با دستهای بسته پیدا شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.