داعش؛ دیروز در خاورميانه و امروز در قلب اروپا

Shargh - - دیپلماسی - مجتبی راعی

با انتشــار خبر انفجار بمب در لندن و کشتهشــدن بیش از 60 نفر به نظر میرســد که دیگر داعش فقط مســئلهای مربوط به خاورمیانه نیســت و باید ابعاد جنایات آن را در هر گوشهوکناری از دنیا دید و برایش آماده بود. بر همین اســاس اســت که امروز وقت آن رسیده تا از خود بپرســیم، چرا پایانی بر این جنایتها نیســت و حتی چندان امیدی نداریم که روزی پرونده داعش برای همیشــه بســته شــود. نگاهی به دلایل تولد این گروه تروریســتی خشن در سوریه و پس از آن در عــراق، گویای این واقعیت اســت که چندینوچند عامــل پرورشدهنده ایــن گروه، مایل بــه پایانیافتن کار و بستهشــدن پرونده داعش نیستند. اگر در همان روزهایی که اشــتباهات داخلی در اداره سیاسی عراق در گیــرودار ظاهرکــردن گروهی چــون داعش بود، برای مقابله با آن برنامهای جهانی تهیه میشــد، اگر در شــرایطی که ترکیه به دفاع غیررســمی از داعش پرداخــت، مقابله با این رویه آغاز میشــد، حالا دیگر این پرونده به بایگانــی تاریخ رفته بود؛ پروندهای پر از خشــونت و مرگ فجیع هزاران انســان بیگناه! امروز بستهنشــدن پرونــده داعش یــک نمود عینــی دارد؛ کشیدهشــدن جنگ به بخشهای مختلف خاورمیانه و این درســت همان موضوعی است که اردوغان هم چندی پیش به آن اشــاره کرده بود؛ ســوریه، عراق و حالا یمن و خدا میداند فردا، مردم کدام کشور دیگر، پاســوز چنین جنگی خواهند شد. چه کسی از تخریب دوجانبه چنین جنگی سود میبرد؟ چه گروهی مدافع ویرانســازی و انهدام و آدمکشی هستند؟ شاید هنوز اول راهِ دامی هســتیم که پهن شــده تــا نیروهایمان بهجای ســازندگی در منطقه صرف جنگیدن شــود. اگر میتوانســتیم با کمک همدیگر، کشــورهایمان را بسازیم و در سازندگی یکدیگر مشارکت کنیم موفقتر بودیم یا امروز که در هولوولای جنگ و باز هم جنگ هســتیم؟ بخشــی از مــردم منطقه کــه در طول این سالها با انواع افراط و تفریطها مواجه شدهاند، امروز سلاح به دســت گرفتهاند تا با کشتار هزاران انسان، از مدرنیته انتقام بگیرند. آنها به دنبال اثبات خودشــان هســتند، نه مقابله با دیگری و تا زمانی که خاورمیانه به چنان میزان از آگاهی نرســد که حقوق افراد، فارغ از جایگاهی که هســتند در آن رعایت شود، هرروز باید منتظر تولد داعشــی در گوشــهای از آن بود و طبیعتا چنین پروندهای فعلا باز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.