روش سهراب

Shargh - - دیپلماسی - پوریا عالمی

تا دیــروز چنــد روش روشــنفکری را آموزش دادیــم. امــروز روش ســهراب ســپهری را یــاد میدهیم:

روش خلسه

ســهراب ســپهری ســه فعالیت حرفهای در زندگی داشت: ١- نقاشی ٢- شعر ٣- ریش وقتی ما جوان بودیــم، کتابخواندن برخلاف امــروز ســخت بود، امــا وقتی ما با نقاشــیهای ســهراب ســپهری آشــنا شــدیم، متوجه شدیم نقاششدن آسان است. به همین دلیل 90 درصد نقاشــیهای معاصر، چهارتا خــط روی یک بوم بزرگ اســت. البتــه نکته اینجاســت که برخلاف باقــی دنیا که هنــر را از طراحی کــوزه و طراحی رئال شــروع میکنند، آرتیســتهای ما کارشــان را از چهارتــا خط روی بوم ‪×٢ ٢‬شــروع میکنند. درحالیکه دوتا خط راست را نمیتوانند بکشند.

سهراب البته شعر هم دارد که شعر خوبگفتن حوصله میخواهد.

در نتیجه نسل جوان از بین سه فعالیت اصلی سهراب سپهری؛ یعنی شعر عمیق، نقاشی دقیق و ریــش پرحجم، بــه فعالیــت در ریش پرحجم گرایش پیدا کرده است.

حرف درشت

قدیــم، ریــش، عینــک و پیپ روشــنفکران و هنرمندان را ازشــان میگرفتی، آثارشان میماند. امروزه ریش پرحجم )مدل رابینسون کروزوئه( را ازشان بگیری، اثری ازشان نمیماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.