نقاشی برای کاهش آلام بیماری «اماس»

Shargh - - دیپلماسی -

بیماری اماس را بیماریای روانتنی میشناسند، به این معنا که بیماران، هرچه روانِ آرامتری داشــته باشــند، راحتتر میتوانند با بیماری خود کنار بیایند و از مشــقات آن بکاهنــد. شــاید به همیــن خاطر اســت که هنرمندان زیادی در سراســر جهان به این فکر افتادهاند که بیماران اماســی را با فعالیتهای هنــری و فرهنگی به سمتوســوی بهبود یا کاهش آلام بیمــاری بکشــانند. نازنیــن کریــمزاده یکی از نقاشــان اســتان مازندران اســت که پیــش از آنکه مدرک دانشــگاهی خود را در حوزه نقاشــی بگیرد، ازدواج کند و بچهدار شــود، به بیماری خود پی برده و ســعی کرده با آن روبهرو شــود. حــالا او با مدرک کارشناسیارشد نقاشــی، نهتنها خود برای گسترش فرهنگ آشنایی مردم با این بیماری فعالیت میکند، بلکه با راهاندازی مرکزی، از بیماران اماســی دعوت کرده اســت که برای بهبود حال خود، بر ضریح هنر نیز قفلی بزنند. او میگوید این تصمیم را با مطالعه و مشــورت با چند روانشناس و مشاور کارکشته گرفته و تصمیــم دارد موانــع فرهنگی پیــشروی حضور بیماران اماسی در جامعه را از پیش پای آنها بردارد: «تــا قبل از بیماری، هیچکســی را نمیشــناختم که اماس داشــته باشد. بعد از آنکه متوجه شدم به این بیماری مبتلا هستم، ســعی کردم با هنر روحیهام را بهبود ببخشــم و الان هم آرزو دارم که دیگر بیماران اماســی نیز با نزدیکشــدن به فضاهای فرهنگی و هنــری، اندکی حالشــان بهتر شــود». در مرکزی که مدیریتش برعهده اوســت، بیماران اماسی میآیند تا در کنار تولید اثر هنری، اســترسهای بیماری خود را کاهش دهند و شاید هم اســتعداد تازهای در حوزه نقاشی و حجم، کشف و به دنیا معرفی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.