پیشنهاد

Shargh - - دیپلماسی -

نمایشگاهی با موضوع نفــت از جمعه این هفته در گالری «نک» کار خود را آغاز خواهد کرد. چهارمین نمایشگاه انفرادی سپیده مهــرگان، جمعــه، پنــج خــرداد در گالــری «نک» افتتاح میشــود. این مجموعه «فیدوس» نام دارد و مانند مجموعههای پیشین مهرگان رویکرد اجتماعی و سیاسی به تاریخ ایران دارد. مهرگان در «فیدوس» به موضوع نفت پرداخته است. علاقهمندان تحولات سیاسی و اجتماعی اخیر میتوانند در این نمایشگاه، شــاهد تاریخچهای انتقادی از ورود نفت به کشــور باشــند. این نمایشــگاه از پنج خرداد تــا ٢5 خرداد برپاســت. ســاعات بازدید از نمایشــگاه یکشنبه الی پنجشــنبه از ساعت ١٢ الی شــش عصر و جمعهها از ساعت چهار الی هشت شــب خواهد بود. گالری شنبهها تعطیل اســت. آدرس گالری: تهران، اتوبان مدرس شــمال، خیابــان ظفر شــرقی، کوچه ناجی، خیابــان فرزان، خیابان نوربخش، بلــوار مینا، میدان نیلوفر، کوچه سینا، پلاک 7.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.