زشننفتگتهنتهد کتوتورانانتخاباهت: نامايوارداشمارددر

زنگنه : جواب همه حرفها را خواهيم داد

Shargh - - صفحه اول -

شــرق: کوتاه نمیآيد، میگويد جواب همه حرفهايی را که در اين مدت زده شــده، بهموقــع خواهد داد تا در حافظه مردم ماندگار شود. وزير نفت در نشستش که در حاشيه امضای قرارداد ســاخت داخل لولههای مغزی CRA همــراه با انتقــال دانش فنی و فناوری ســاخت بين شــرکت ملی نفت ايران و شرکتهای TUBACEX اســپانيا و فولاد اصفهان برگزار شده بود، گفت: اينطور نيست که هرکسی هر حرفی خواست بزند و بعد بگوييد صلوات بفرســتيد، ما رها نمیکنيم، چه سرکار باشيم و چه سرکار نباشيم، پاسخ خواهيم داد، درحالحاضر هم که ســر کار هســتيم. زنگنه گفت: مردم بايد بدانند چه کســی به حرفی که میزند پايبند اســت. سياست ما در دولــت آينده همين خواهد بود و با قدرت بيشــتر ادامه خواهيم داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.