تابوي استفاده از زنان در كابينه شكسته شود

Shargh - - سياست -

ایلنــا:

غلامرضــا تاجگردون عضــو فراکســيون اميد مجلــس در تشــريح اينکه دولت چگونــه ميتواند به مطالبههــاي فراوان جامعه در مباحث مختلف مربوط به توسعه سياســي که در جريان تبليغات انتخاباتي از سوي شــهروندان سراسر کشور مطرح شد، جامه عمل بپوشاند، گفت: «واقعيت اين است که هر دو کانديداي انتخابــات، هم آقاي روحاني و هم رئيســي جســارت بالايي از خود نشان داده و هر دو نفر درخصوص مسائل مختلف سياســي اعم از موضوعات داخلي و خارجي ورود داشــتند». او گفت: «بر اين اســاس هم روحاني درباره مســائل حســاس سياســي اظهارنظر کرد و هم رئيســي در جناح مقابل به مسائلي پرداخت که بعضا تابوي جامعه بود. کانديــداي اصولگراي اين انتخابات در مســائل فرهنگي و اجتماعــي از جمله آزاديهاي فردي، مقابله با سختگيريها و مســائل مربوط به موســيقي و حتــي موضوعــات سياســت خارجي بــه خوبي موضعگيري نکــرد، در عــوض روحاني وارد حيطههايي شــد کــه تابو بود .» عضو فراکســيون اميد مجلس شــوراي اسلامي افزود : «به نظر ميرسد آقاي روحاني بهعنوان رئيس قوه مجريــه و همچنين همکارانــش بايد از اين فرصت، حداکثر اســتفاده را بکنند. البته منظور اين نيســت کــه روحاني بايد ايــن فضا را حفظ کند بلکه بايد سعي کند آثار مثبت فضاي آزاد انتخاباتي را تداوم ببخشــد و در اين راســتا بايد از افرادي که توانايي اين کار را دارند، بهره بگيرد و همچنين سعي کند ديگر مســئولان را توجيه کند که جامعه اين فرهنگ را پذيرفته و اين در حالي است که حتي جريان رقيــب هم پذيرفته و تمکين کرده که نياز امروز جامعه ما متفاوت اســت و بهعنوان مثال نياز به موسيقي دارد و با اين حســاب روحاني بايد حداکثر اســتفاده را از اين فضا ببرد». او در پاســخ به ســؤال ديگري درباره اينکه آيا روحاني با توجه به اينکه در نشســت خبري پس از پيروزي نســبت به سؤالي درباره رفع حصر به صراحت پاســخ نداد و آيا اساســا قابليت تداومبخشيدن به اين فضاي آزاد اجتماعي در منش سياســي روحاني وجود دارد، گفت: «آقاي روحانــي در تبليغات انتخاباتي هم تأکيد کرد براي اينکه به دنبال اين مســائل برود، نياز به رأي بالا دارد». تاجگردون در پاســخ به اين سؤال که آيا اساسا ميتوان به حل مشکلاتي مانند رفع حصر و لغو ممنوعالتصويــري خاتمي در دولــت دوازدهم اميدوار بود، گفت: «برداشــت و تحليل سياسي بنده اين است که برخي اوقات وقتي اين مســائل بــه مراحل نزديک به رفعشدن ميرســد، بعضي دوستان حرکاتي کرده يا اظهارنظرهايي ميکنند که در مســير رفع اين مشکلات وقفه ايجــاد ميشــود». نماينــده اصلاحطلب مردم گچســاران و باشت در مجلس شــوراي اسلامي يادآور شد: «به هر حال مســائلي مانند رفع ممنوعالتصويري خاتمــي يا رفع حصــر نيازمند مذاکره و بحث اســت. آنچه مسلم است اين مشکل سختتر از برجام نيست. سؤال اين است؛ اينکه پاي ميز مذاکره با آمريکاييها بنشينيم سختتر اســت يا رفع حصر يا ممنوعالتصويــري خاتمي؟». او بــا بيان اينکــه قطعا برجام بسيار سختتر از اين مشکلات بــود، گفــت: «بنابر ايــن وقتي رهبــري موضــوع مذاکرات و برجــام را پذيرفتهانــد و براي حل اين مشــکل کمک کردند، حتما براي رفع اين مشــکلات داخلــي هم کمــک ميکنند». عضو فراکســيون اميد مجلس شوراي اســلامي افزود: «با اين حال دوســتان بايد توجه کنند که نبايد از مســائلي مانند حصر يــا ممنوعالتصويري همچــون تيغ اســتفاده کنند که اگر ايــن موضوع حل شــد، اينگونه وانمود کنند که ما مشکل را حل کرديم. قطعا اگر کليت نظام به سمت رفع اين مشکلات بروند، حل خواهد شــد». او در پاسخ به سؤال ديگري درباره مطالبه حضور زنــان و اقليتهاي قومي و مذهبي در کابينه کــه در اين انتخابات بيــش از ادوار قبل مطرح شــد و اين گروههاي اجتماعي، قوميتــي و مذهبي نيز رأي بالايــي به روحاني دادند، گفــت: «به نظرم تابوي عدم اســتفاده از اقليتهاي مذهبي يــا زنان در کابينه بايد شکســته شود و اين شکستن تابو بايد با منطق هم صورت بگيرد».

وقتي رهبري موضوع مذاکرات و برجام را پذیرفتهاند و براي حل این مشکل کمک کردند، حتما براي رفع این مشکلات داخلي هم کمک ميکنند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.