كشور در اوج اميد و اقتدار قرار دارد

Shargh - - سياست -

ایســنا:

معــاوناول رئيسجمهوري، روز گذشــته در دهميــن کنگــره تجليــل از ايثارگــران، با بيــان اينکه خردادماه بســيار بزرگي براي ملت ايران اســت، گفت: «خرداد، ماهي است که در آن شاهد شکلگيري، تثبيت و تداوم انقلاب اســلامي و همچنين رخدادن حوادث و اتفاقات تاريخي و تاريخســاز در تاريخ ايران هستيم. هر روز خرداد ســالهاي 61، ‪۴۲ ،6۸‬ و ديگر خردادها يکي پــس از ديگري، براي ملت ايران همــراه با خاطرهها و درسهايی است که بايد هميشه به ياد آنها باشيم.»

اســحاق جهانگيري افزود: «ســوم خرداد ســالگرد حماســهای بزرگ در تاريخ ايــران و قله افتخارات ملت در دفاع مقدس اســت. در ايــن روز عزت، اعتبار و اقتدار در جنگــي نابرابر براي ملت و جمهوري اســلامي ايران به ثبت رســيد. وظيفه زندهنگهداشتن ارزشهاي دفاع مقدس در جامعــه، بزرگترين سرمايهاي است که ميتواند به عنوان سرمايه ارزشمند در اختيار مسئولان قرار بگيرد و آنها با تکيه بر آن بتوانند از بسياري از موانع پيشرو عبور کنند. گراميداشت و احترام به اين سرمايه، ضرورتي اســت که هر ايراني مسئول که دل در گرو کشور دارد، بايد تاريخ انقــلاب را بداند و نگــذارد که اين تاريخ به فراموشــي ســپرده شود». او با بيان اينکه «عمليات بيتالمقدس و فتح خرمشــهر نقطه عطفــي در تاريخ انقلاب اســلامي محســوب ميشود،» عنوان کرد: «عمليات فتح خرمشــهر، نقطهاي است که در آن نگاه دنيا به جمهوري اسلامي ايران تغيير ميکند و ايران نيز قدرت دفاعي و نظامي خود را به رخ جهانيان ميکشــد. ملت ايران ايام دفاع مقدس را با بزرگي به نام خود ثبت کردند. بايد همواره به ياد داشــته باشــيم در دوران تنگناهاي اقتصادي و مالي و فشارهاي بينالمللي، در جنگي نابرابر کشورهاي منطقه با تمام قدرت در برابر انقلاب نوپاي اسلامي ايران ايستادند». معاوناول گفت: «هيچ سرمايهاي از کشور به اندازه سرمايه اجتماعي براي پيشــرفت امور مفيد نيست و سرمايه ايثار و مقاومت نيز بزرگترين سرمايه اجتماعي محسوب ميشود. ما حتي براي غلبه بر مشــکلات مختلف کشــور، نيازمند تقويت زيرســاختهايي هســتيم که اين کار با تکيه بر فرهنگ اجتماعي و به تبع آن ايثار و شهادت، امکانپذير است». او با اشــاره به حضور گســترده مردم پاي صندوقهاي رأي در روز جمعه، عنوان کرد: «امسال در شرايطي سوم خرداد را جشــن ميگيريم که کشور در اوج اميد و اقتدار قرار دارد و بر قله افتخار خود ايستاده است. مردم در ۲9 ارديبهشت حرکت بســيار معنادار و بزرگي انجام دادند. در اين روز بسياري منتظر بودند تا حضور کمرونق مردم را در انتخابات ببينند و بگويند فشارهاي خارجي موجب ايجاد فاصله ميان مردم از حکومت و رهبريشــان شده است؛ اما انتخابات به نظام، عزت و قدرت داد و موجب تحقق خواست رهبري مبني بر حضور گسترده مردم پاي صندوقهاي رأي شــد. در اين انتخابات همچنين رشــد و بلوغ ملت ايران در بالاترين ســطح جهاني به نمايش گذاشــته شــد». جهانگيــري با اشــاره به حضور رئيسجمهور آمريکا در عربســتان و اسرائيل همزمان با برگــزاري انتخابات در ايران و خطونشانکشيدن او براي ايــران، افزود: «ملت ايران بــا حضور بيســابقه خــود در انتخابــات، به همه اين حرفها پاســخ داده اســت. امــروز ما در منطقــهاي هســتيم کــه در اوج ناامني، ايرانــي امن در آن حضور دارد و در شــرايطي که در کشــورهاي خليجفــارس از قدرت و رأي مردم و دموکراسي هــراس وجــود دارد، در ايران مردمسالاري حاکم اســت. ما مشاهده ميکنيم در يک ماه گذشــته دهها و صدها اجتماع چنددههزارنفري در سطح کشــور برگزار شــد و کانديداهاي انتخابات ايران در اوج رقابــت قرار گرفتند و گاهــي نيز از حد و برخي خطوط عبور کردند؛ اما در کشــور آرامش حاکم بود». او بــا بيان اينکه «در انتخابات اخير اوج دموکراســي و مردمســالاري در ايران به نمايش گذاشــته شد»، تأکيد کرد: «ما با پشــتوانه اين حضور مردم و همچنين قدرت نيروهاي مســلح خود ميگوييم کــه از هيچ قدرتي در دنيا هــراس نداريــم و چنانکه تصميم به ســاخت و آزمايش موشــکي بگيريم، حتما تصميم خود را عملي ميکنيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.