بورس آرام و آهسته به تعطیلات آخر هفته رفت

Shargh - - اقتصاد - فاطمه تيموری کارشناس بازار سرمایه شرکت سبدگردان کاریزما

در آخرین روز معاملاتی هفته جاری، شاخص کل همچنان حرکت آرام داشــت، این روند باعث شــد شــاخص کل فقط ۲۱ واحد مثبت شود؛ اما در آن ســوی بازار ســهامداران گروه لاســتیک و پلاستیک، کاشی و سرامیک و سیمان از معاملات خود راضی و با افزایش قیمت سهام خود مواجه شدند. روز گذشته یکمیلیاردو ۱۶8 میلیون سهم و حق تقــدم به ارزش شــشهزارو ۹۷۹ میلیارد ریال در بورس تهران و فرابورس داد و ســتد شد. شــاخص کل در کنار ایــن معاملات بــا افزایش ۲۱.8۲ واحد به رقم 8۱هزارو ۱4۶ رسید؛ شاخص قیمت نیز با رشــد 34.۷ واحدی در عدد ۱3هزارو 8۰3 و شاخص آزاد شناور با رشد ۲۹.۹۹ واحدی در عدد 88هزارو ۷58 ایستادند.

در بورس تهران ۷۶۶ میلیون ســهم به ارزش پنجهزارو ۹33 میلیارد ریال داد و ســتد شــد که بیشــترین حجــم معاملات بــه نمــاد «پکرمان» بــا 8۲میلیــونو ۹۲۶ هــزار ســهم بــه ارزش 3۰8میلیاردو ۶8 میلیون ریــال اختصاص یافت. همچنیــن نمــاد «رانفور» کــه پــس از برگزاری مجمع عمومی عادی ســالانه خود در معاملات دیروز بازگشــایی شــده بود، توانســت شــاخص کل را 3۷.۹3 واحــد تقویت کند؛ امــا «رمپنا» با ۲4.۷4 واحد تأثیر منفی، اجازه افزایش بیشــتر را به شــاخص کل نداد. در بــازار فرابورس نیز 4۰۲ میلیون ســهم به ارزش هــزارو 4۶ میلیارد ریال معامله شد. در پی این معاملات شاخص این بازار فقط یک واحد افزایش یافت و به رقم ۹۲۶ رسید که بیشــترین تأثیر مثبت را «شــراز» با ۰.53 واحد و بیشــترین تأثیر منفی را «هرمز» با ۰.54 واحد بر شاخص کل به ثبت رســاندند. نمادهای «ذوب»، «اپرداز» و «غشــهداب» برای چندمین روز متوالی پربینندهترین ســهام فرابورس بودند. لازم به ذکر اســت دیروز پذیرهنویسی ســهمیلیونو 5۰۰ هزار ورقه شــرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا از طریق دو شــرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان و بانک ملت با نرخ ســود علیالحساب سالانه ۱8 درصد بهطور روزشــمار از طریق بــورس تهران بهمدت ســه روز کاری آغاز شــد. این اوراق در دو مرحله یکمیلیونو ۷5۰ هزارتایی پذیرهنویســی خواهد شــد. در پایان معاملات، نماد «سغرب» با ۹.8۹ درصد افزایش، بیشترین افزایش قیمت را در بازار رقم زد. در جایگاه بعدی به ترتیب «پتایر» با ۶.۹۱ درصد و «فلامی» با پنج درصد بیشــترین افزایش قیمت را داشتند؛ اما نمادهای «چکاوه»، «لسرما» و «غشــهد» به ترتیب بیشــترین کاهش قیمت را رقم زدند. دیروز کاشــی پارس بیشترین خریداران بازار و ســیمان مازندران نیز بیشــترین فروشــنده را داشــتند. از ســایر اخبار روز گذشته میتوان به نهاییشدن همکاری با شــرکت دایملر بنز اشاره کــرد که در این رابطه وزیر صنعت و معدن گفت: تولید خودرو در کشــور رو به افزایش اســت و در زمینه ســرمایهگذاری و تولید خودروهای تجاری بنز در حال مذاکره هستیم.

علاوه بر این خبــر اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تســهیلات برای خروج ۱۰ هزار بنگاه کوچک از رکود میتواند تا حدی راهگشا باشد.

شاخص کل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.