حرکت ایرانخودرو در مسیر بیپایان کیفیت

Shargh - - اقتصاد -

اجــرای پروژههــای مختلف بهبــود در حوزه محصــولات ايرانخــودرو از زنجيــره تأميــن تا فــروش و خدمات پــس از فروش در ســال 95، منجر بــه افزايش رتبه كيفيت محصولات شــده اســت. برهميناساس ســطح كيفی سوزوكی به چهارســتاره در سال 95 افزايش يافته و محصول پژو 206 نيز از سطح كيفی دوستاره در سال 94 به سهستاره در سال 95 ارتقا يافتهاند.

رانا و دنا نيز كه در ســال 94 يکستاره كيفيت را كسب كرده بودند، موفق شدند در سال 95 سه و دوستاره را از آنِ خود كنند.

برمبنای اين گزارش، در ســال 95، در شاخص IQS (تعداد ايراد اعلامشــده از سوی مشتريان در صد دســتگاه خودروی تحويلشده( بهبود هشت تا 26درصدی در تمامی محصولات محقق شــده است.

در ســه حوزه محصول، فروش و خدمات پس از فروش نيز علاوه بر حفظ ســطح كيفيت از سال 94، افزايش حــدود دودرصدی در ميزان رضايت از كيفيــت محصــولات در 9 ماهه ابتدايی ســال 95 بــا درنظرگرفتن محصولات پرتيراژ و همچنين افزايش پنجدرصدی در حــوزه فروش و خدمات پس از فروش حاصل شده است.

نتایج شاخصهای بعد از تحویل

در ســال 95 با اجرای رويكــرد عدم مراجعه مشــتريان به شــبكه خدمات پس از فروش تا 10 هزار كيلومتر پس از تحويل محصول، بهبودهای متعددی كسب شده است.

كاهش حدود 19درصدی شــاخص مراجعات به شبكه خدمات پس از فروش و كاهش شاخص تعويض قطعــات در دوره گارانتی به ميزان بيش از 25 درصــد در بازه 10 هزار كيلومتر نســبت به سال 94 براساس تعداد محصولات مراجعهكرده به شــبكه، از جمله نتايج كسبشده در اين حوزه است.

نتایج شاخصهای قبل از تحویل

نتايج حاصــل از پروژههای مرتبــط با كيفيت محصــولات، منجر به تحقــق 14درصدی بهبود كيفيــت در شــاخص آديت تركيبی ســال 95 در تمامی محصولات توليدی شــده است. اين بهبود ماحصــل اجــرای پروژههای متعــدد كيفيت در محصولات رانا، پژو 206، پارس، پژو 405، ســمند و دنا است.

اقدامات انجامشــده در راســتای بهبود کیفیت محصولات در سال 95

در ســال 1395 با تمركز بر مشــتریمداری و افزايش كيفيــت و دوام قطعات پروژههای بهبود كيفيت محصولات و مجموعههای بهكاررفته در آن تعريف و به اجرا گذاشــته شــده است. در اين ســال 238 پروژه بهبود كيفيت روی محصولات و 292 پــروژه روی مجموعههــا شــامل موتور، گيربكس و سيستم الكتريكال اجرا شده است.

پروژههای کلان و سرمایهای

برنامههــای ســرمايهای بخــش ديگــری از برنامههای اجراشــده در ســال گذشــته اســت. ارتقای ســالن موتورســازی 3 محصولات جاری، ارتقــا و بهبود كيفيت ســالن رنگ يــک، ارتقای تجهيزات و خطوط ســايت مازندران، بازســازی و ارتقای تســت پيمايش خودرو )تســت جاده(، برنامه ارتقای تجهيزات برای تســت و بازرســی موتورهای توليدی، تأمين تجهيزات الكتريكال در همه سايتها، تجهيز و توســعه PDI يا بازرسی قبل از تحويل، ســرمايهگذاری شركت آلومينيوم، ريختهگــری ابهــر و ســرمايهگذاری شــركت نيرومحركه از جمله برنامههای كلان ســرمايهای بوده است.

برنامههای بهبود کیفیت

در ســال 1395 در حــدود 118 برنامه بهبود كيفيــت در زنجيــره ارزش تهيه و تدوين شــده اســت. 12 برنامه در حوزه تأميــن، 35 برنامه در حوزه توليد، 21 برنامه در حوزه فرايند، 35 برنامه در حــوزه طرح و مهندســی، هشــت برنامه در حــوزه كيفيت و پنج برنامه نيــز در حوزه فروش و خدمات پس از فروش تدوين شــده است. طبق بــرآوردی كه صورت گرفته حــدود 53 درصد از مجمــوع برنامههای تدوينشــده اجرا و محقق شده و ساير آن نيز درحال اجراست.

ستاد عالی ارتقای کیفیت

در ســال 93 برای تصميمسازی و پيادهسازی سياســتهای كلی و يكپارچه و همچنين انجام اقدامــات منســجم در زنجيــره تأمين تــا حوزه فروش و خدمات پس از فروش ستادی با عنوان «ســتاد عالی ارتقای كيفيــت» در گروه صنعتی ايرانخودرو تشكيل شد.

در اين ســتاد نزديــک به هــزارو 68 مصوبه بــا رويكردهای كيفيت و بــا درنظرگرفتن تمامی حوزههای فرايند ســاخت و توليد مورد بررسی و تصميمســازی قرار گرفت. اين مصوبهها در سه حوزه پيشــگيرانه با 273 مصوبه، واكنشی 536 مصوبــه و راهبــردی شــامل 259 مصوبه بوده است.

درحــال حاضــر حــدود 63 درصــد )675 مصوبه( از تعداد هزارو 68 مصوبه ســتاد عالی ارتقــای كيفيت محقق شــده و حدود 30 درصد (326 مصوبه( مطابق برنامه در حال انجام بوده و هفت درصــد )67 مصوبه( نيــز در حال اخذ برنامه است.

برنامههای سال 96

گروه صنعتــی ايرانخودرو مســير كيفيت را بیپايــان تصور میكند و همواره به دنبال اجرای برنامهها و پروژههای بهبود كيفيت است. ازاينرو برای ســال 96 نيز علاوه بر پيگيری و نتيجهگيری از پروژههای قبل، برنامههای متنوع ديگری را نيز تدارک ديده است.

ارتقای ســطح كيفــی محصــولات توليدی، سيســتمها، پروژههای انواع موتــور و پروژههای زيرســاختاری از جمله برنامههای ســال جاری است.

اجرای سيســتمهای توليد و كيفيت در تمامی فرايندهــا با رويكرد اثربخشــی شــامل مديريت ديــداری، ماتريــس تضميــن كيفيت، جلســات مديريــت بر نتايج كيفی نيــز از ديگر اولويتهای ترسيمشده برای تحقق در سال جاری است.

مهار نوسانات كيفی در شاخص كيفيت، بهبود كيفيت دوام قطعات بر مبنای شاخصهای CSI دوام و C100 شــشماهه از ديگــر پروژههــای تدوينشده است.

كاهــش هزينههــای كيفی خدمــات پس از فروش مرتبط با قطعه و انتقال آن به ســازندگان قطعات، اجرای سيســتم كنتــرل ‪Tower Con-‬ trol، بازنگری استاندارد آديت محصول بر مبنای نظرات مشتريان و اســتقرار فرايند آديت يا ميزان فرســودگی خودرو بعد از مدت مشــخص نيز در برنامههای بهبود برای سال 96 تعيين شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.