رژیم آلخليفه در مسير برگشتناپذیر

Shargh - - سياست -

...باید پرسید که جرم مردم مظلوم بحرین و رهبرشان آیتالله شــیخ قاسم چه بوده است به جز تاشهای مسالمتآمیز برای احقاق حقوق اولیه شهروندی که عاوه بر سلب تابعیت باید تاوان سنگین شرارتهای دژخیمــان را با خون جوانان خــود بپردازند؟ حرکت پرخروش کفنپوشان به سوی منطقه الدوراز و ایجاد حلقه انســانی اطراف منزل رهبر شیعیان بحرین، به نمادی از مقاومت در برابر ماشــین جنگی دشــمنان مــردم بحرین تبدیل شــده اســت. بهطوریکه حتی دژخیمــان با محاصره منطقــه و جلوگیری از حضور آمبولانسها، هرگونه امدادرسانی به مجروحین را به کلی مختل کردهاند. ناگفته پیداست که جنایتکاران از این همه شرارت و سرکوب، تاکنون بهرهای نبردهاند و قطعا در آینده نیز سرنوشــتی مشابه خواهند داشت. رژیــم آلخلیفه اگر عقل و منطق میداشــت، قطعا حرکــت خیرخواهانه و مســالمتجویانه مــردم را اینگونه وحشیانه سرکوب نمیکرد و پلها را در پشت ســر خود ویران نمیســاخت و اوضــاع بحرین را در مسیری برگشتناپذیر قرار نمیداد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.