انتخاب شهردار سياسي از چاله به چاه افتادن است محمد آخوندی:...

Shargh - - سياست -

شورا باید شهرداري را انتخاب کند که مهمترین هدفش تسهیل در تردد و جابهجایي در شهر باشد. اگر چنین نباشد و اگر هدفگذاري نداشته باشــند، مردم خواهند گفت: فقط یك گروه سیاســي رفتهاند و گروه سیاســي دیگري جاي آنها را گرفتهاند و هیچ عایدي خاصي براي شــهر نداشــته است. اگر قرار باشــد یك شهردار «سیاسي» را انتخاب کنند، این بــه معناي واقعــي از چاله به چاه افتادن اســت. به نظرم مهمترین وظیفه شــوراي شهر جدید این است که از همین الان بنشــینند و بررسي کنند که مهمترین مشکل و چالش اصلي تهران چیست ؟ ما هم با تمام توان آماده کمك در این زمینه به آنها هستیم. اگر قرار است طرح تفصیلي را براساس ریل پایه، تغییر دهیم باید شــهرداري را انتخاب کنیم که بتواند این اولویت را اجرائي کند. ریل را بفهمد، توســعه براساس ریل را بفهمد، حملونقل عمومي را بفهمد، شهري مبتني بر ریل را بفهمد، حملونقل عمومي یکپارچه را بفهمد، بتواند سیستمي را طراحي کند که با استفاده از آن یك شهروند بتواند با یك کارت هم از اتوبوس استفاده کند و هم از مترو و سایر وسایل حملونقل عمومي و... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.