شهر خرّم نيست

Shargh - - سياست -

...شــهری کــه روزگاری عروس شــهرهای حاشــیه خلیج فارس بود، هنوز چشــم انتظار اســت؛ چشــم انتظار مساعدت مســئولانی که در این سالها حرمت شــهیدانی را که برای این شــهر از جان گذشتند، نگه نداشــتند. مســئله خرمشهر و خوزســتان و بازسازی این اســتان اکنون دیگر تنها مطالبه ساکنان آن نیست و این مطالبه یک خواســت برحق ملی است. آن روز کــه گردانهایی از مشــهد و گیــان و قزوین و تهران و اصفهــان و همه جای ایران به پا خاســتند و راهی خوزستان شــدند تا یک وجب از خاک کشور از دست نرود، اکنون کمترین حق این ســرزمین این اســت که از مســئولان از خود بپرســند ســهم خاک وطنشان کجاســت و چه شده اســت؟ فرقی نمیکند از اهالی کجای این خاک باشــیم. حکایت خرمشــهر، همیشه برای ما حکایتی پرافتخار اســت، فرقی نمیکند؛ چه حکایــت 35 روز مقاومت جانانه در مقابل دشــمن باشد، چه حکایت یک نبرد بیامان 34 روزه....

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.