رقص در ریاض، كنسرت مرگ در منچستر

Shargh - - سياست -

تصویري از توییت یك کاربر تعلیقشده نشان ميدهد ساعاتي قبل از انفجار با هشتگ «داعش»، از تهدید در سالن منچستر آرنا خبر داده است. عملیات تروریستي در اروپا به دســت «گرگهاي تنها» انجام ميشود که به صورت انفرادي و بدون ارتباط با گروه تروریســتي مشــخص عملیات خود را بــا الهــام از تفکراتي که بیشــتر از طریق فضاي مجازي دریافــت ميکنند، به اجرا درميآورند. در شــرایطي که انگلیسيها خود را براي انتخابات زودهنگام پارلماني هشتم ژوئن آماده ميکنند، وقــوع انفجار تروریســتي در محل برگزاري کنســرتي در شهر منچستر انگلیس شوك بزرگي را به مردم این کشــور وارد کرد. این انفجار دوشنبهشب به وقت محلي در سالن سرپوشیده «منچستر آرنا »؛ جایي که یك کنسرت خواننده آمریکایي با حضور کودکان و نوجوانان در حال برگزاري بود، رخ داده است....

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.