حکمت: قاچاقنشدن فيلمهای دولتی جای سؤال دارد

واکنشها به قاچاق فیلم «گشت2» ادامه دارد

Shargh - - هنر -

بهنــاز شــیربانی:

فیلــم «گشــت۲» کــه هنــوز در اکران سینماهاســت، از بازار قاچاق سر درآورده؛ اتفاقی نهچنــدان تــازه کــه بیــان ادعاهایــی درباره سرمنشــأ ایــن قاچاق، حواشــیای را به وجود آورده است. ساعد سهیلی، بازیگر فیلم، مدعی شده نســخهای که در بازار قاچاق موجود اســت همان نسخهای است که برای بازبینی به صداوســیما عرضه شده و روی آن نوشته شده «جهت بازبینی صداوسیما!» درواقع فیلم برای «تیزر» به صداوســیما فرستاده شد». سعید سهیلی، کارگردان فیلم، به «سینماســینما» گفته است: «الان حدود ۱۰ روز اســت که برای پیگیری ماجرای انتشار نســخه قاچاق و غیرقانونی فیلم گشت ۲، از پلیس فتا بــه پلیس امنیــت و از پلیس امنیــت به کمیته صیانــت از آثار ســینمای ایران میرویــم، مرتب و بدون هیچ حمایت و پشــتیبانی در حال رفتن به این اتاق و آن اتاق هســتیم. بعــد از ۱۰ روز به این نتیجه رســیدیم که مسیر را اشــتباه رفتهایم و کسی نیست که حرف ما را بشــنود. ما باید حرفمــان را از همان اول بــا مــردم میزدیم؛ مردمی که همیشــه حامی گشــت ارشــاد ۱ و ۲ بودهاند؛ مردمی کــه از این دو فیلم اســتقبال کردند و از توقیف گشــت ۱ ناراحت شــدند، برای گشت ۱ و ۲ هورا کشــیدند، خندیدند و کف زدند و اشــک ریختند و برای این دو فیلم صف کشیدند». سهیلی تنها راه مقابله با قاچاق فیلمش را نخریدن نسخه غیرقانونی و دانلودنکردن گشت ۲ میداند و میگوید: «قاچاق فیلمهای سینمای ایران در دســت قاچاقچیان معمولی نیست و اگر نقاب از چهره قاچاقچیان برداشــته شود، قیافههای آشنایی را خواهیم دید».

در پی قاچاق نسخه بازبینی این فیلم، سید ضیاء هاشمی، رئیس جامعه صنفی تهیهکنندگان، با واحد بازرگانی صداوســیما مذاکراتی داشت که نتیجه این مذاکرات هشــداری برای تهیهکنندگان فیلمهاست. جامعه صنفی تهیهکننــدگان در این زمینه بیانیهای منتشــر کــرد کــه در آن آمــده: «به اطــلاع یکایک تهیهکنندگان و همکاران میرســاند: در پی مذاکرات و هماهنگی بهعملآمده با مدیرکل محترم بازرگانی صداوســیما جناب آقای عباس مهــدوی مهر مقرّر گردیــد کلیه تهیهکنندگانی کــه تقاضای پخش تیزر فیلم ســینمایی خود را در رسانه ملی دارند و تمایل ندارند نســخهای از فیلمشــان به صورت امانت در واحد بازرگانی بماند میتوانند در روز جلسه شورای بازبینی نســخه فیلم را جهــت نمایش همراه خود بیاورند. این تصمیم اقدامی برای حفظ و حراست از آثار سینمایی خواهد بود».

علــی قائممقامــی، سخنگو و عضو هیئتمدیره خانه ســینما، هم با اشــاره بــه تکثیــر غیرقانونی فیلم «گشــت۲» بــه کارگردانی ســعید ســهیلی به «مهر» گفت: تکثیر غیرقانونی فیلم ســینمایی «گشــت ۲» بــه کارگردانی سعید سهیلی بار دیگر سینمای ایران را دچار التهاب کرده است و خانه سینما با آگاهی از ناراحتی همکارمان، سعید سهیلی، به همه سینماگران کشور اعــلام میکند که پیگیر این مســئله از طریق مراجع قانونی و انتظامی هستیم.

او تأکیــد کرد: خانه ســینما تمام تــلاش خود را برای پیگیری این اتفاق به کار میگیرد تا دیگر شاهد چنین اتفاقهایی در سینمای ایران نباشیم. در همین راســتا حبیب اســماعیلی و مهرداد فرید با نگارش یادداشــتهای جداگانه به انتشار نسخه غیرمجاز و قاچاق فیلم گشت۲ اعتراض کردند.

باید به فکر بود

منیژه حکمت، از تهیهکنندگان سینمای ایران، در گفتوگو با «شرق» درباره شرایط قاچاق محصولات فرهنگی خصوصا قاچاق فیلمهای ســینمای ایران گفت: «وقتی مســئولان ما، چه در جایگاه قضائی و چــه فرهنگی، دغدغه ســرمایه بخش خصوصی را نداشته باشــند از این دست اتفاقات رخ میدهد. در مقاطع مختلف شــاهد چنین اتفاقاتی در ســینمای ایران بودیم و سرمایه بخش خصوصی نابود شده و برخورد با قاچاق محصولات فرهنگی سهلانگارانه بوده است .»

او در بخــش دیگــری از صحبتهایــش اضافه کرد: «این در حالی اســت که معمولا شاهد قاچاق فیلمهای دولتی نیستیم و این موضوع علامت سؤال را بزرگتر میکند. در مورد قاچاق فیلمها مســئولان باید پاسخگو باشــند که به چه دلیل وقتی فیلمی از مهمتریــن ارگان فرهنگی مجوزهای لازم را دریافت میکند فیلم باید دستبهدســت در ارگانهای دیگر بچرخد و مجوزهایی را دریافت کند؟»

حکمت ادامــه داد: «امیــدوارم در دولت آقای روحانــی این موضــوع سروســامان پیدا کنــد و به راهکاری جدیدتر فکــر و قانونی مصوب کنند که در پی این قانون دســتکم دلهــره قاچاق فیلمهایمان در مرحلــه اکــران و بعد از آن را نداشــته باشــیم. قاچاق محصــولات فرهنگی اتفاق دردناکی اســت که قوه قضائیه و وزیر ارشــاد باید بیش از پیش برای ریشهکنکردن آن تلاش کنند و نیاز است خساراتی که به صاحبان آثار در پی قاچاق فیلمها وارد میشــود جبران شــود. قرار نیســت هرچند وقت یکبار ضرر اینچنینی ببینیم و هیچکس هم به فکر نباشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.