«خانه پدری» رفع توقیف شد

Shargh - - هنر -

فرانک آرتا:

فیلــم «خانه پدری» به کارگردانی کیانوش عیــاری بهزودی اکران میشــود. ظاهرا نســیم بهاری ســینمای ایران وزیدن گرفته و لبخند سازمان سینمایی به مشارکت سینماگران در برگزاری انتخابات فراگیر به این صورت تجلی پیدا کرد که با دســتور مســتقیم وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی و معاونــش، محمدمهدی حیدریان، قرار اســت فیلمهای توقیفشــده را مجددا بررســی و با نگاهی منصفانه و پرهیز از اعمال سلیقه، تکلیف فیلمهــای مورد بحث را مشــخص کنند. بنابر اخبــار واصلــه از منبعــی آگاه، فیلم «خانــه پدری» نخســتین فیلمی اســت که در این کمیته مورد بررسی قرار گرفت و خوشــبختانه ســدِ توقیف را شکســت تا بــا نمایش عمومــی، مخاطبانش را شــگفتزده کند. البتــه کلید این حرکت قبل از انتخابات زده شــده بود. به طوری کــه محمدمهدی حیدریان، رئیس ســازمان ســینمایی، نویــد امــکان بازبینــی مجدد تعــدادی از فیلمهــای بدون پروانه نمایش و مشــکلدار را داده و گفته بود: «برای حل این مشــکل کمیته ویژهای جهت این امر تشکیل خواهد شــد». حبیب ایلبیگی، معاون نظارت و ارزشــیابی سازمان ســینمایی، در گفتوگویی با «شــرق» درباره جزئیات این حرکت عنوان کرد: «این کمیته ویژه مدتی است فعالیت خود را آغاز کرده و قرار است در آن همه فیلمهایی که به مشکل برخوردهاند، مورد بررســی قرار گیرند». این مدیر ســینمایی در برابر این پرســش که این کمیته همان شــورای بالادســتی «پروانه نمایش» است، پاســخ داد: «خیر. این کمیته با شورای عالی نظارت فرق دارد. این کمیته ویژه مستقیم مسئولیت فیلمهای بهمسئلهخورده را به عهده دارد». همچنین ایلبیگــی درباره اعضای تشــکیلدهنده این کمیتــه توضیــح داد: «در صورتی که جنــاب حیدریان اجازه دهند اســامی را اعلام میکنیم، ولی باید بگویم که در این کمیته افراد متخصص و دلسوز حضور دارند. فکر میکنم در آیندهای نزدیک بتوانیم درباره فیلمهایی که از ســوی این کمیته بازبینی شــده و گفتوگوهایی که حتما با خود دســتاندرکاران فیلمها خواهد شــد، گزارش کاملی بدهیم و جزئیات را اعلام کنیم».

فیلم «خانه پدری» را کیانوش عیاری در سال ۱۳۸9 ساخته اســت. در ابتدا تهیهکنندگی این فیلم را «ناجی فیلم» وابســته به پلیس ایران برعهده داشــت که در ادامــه به دلیل انتقادات پیرامون ســکانس خشــونت در فیلم از این کار کنار کشــید. بعــد از آن عیاری همه حقوق فیلــم را خریداری کرد و به عنــوان تهیهکننده فیلــم معرفی شــد. فیلــم «خانه پدری» پس از ســه ســال توقیف در سیودومین جشنواره فجر اکران شد و بیشتر منتقدان فیلم را ســتودند و آن را یکی از بهترین فیلمهای ســینمای ایران در دهه 9۰ شمســی معرفی کردنــد. این فیلم در روزهای چهارم و پنجم دی ۱۳9۳ در گــروه «هنر و تجربه» در پردیس ســینمایی کوروش به نمایــش درآمد. اما بنا به دلایلی پــس از آن اکران، فیلم متوقف شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.