آغاز اصلاح در مقررات بیطرفی شبکهای در اینترنت

Shargh - - آيتي -

کمیتــه فدرال ارتباطات آمریکا مقررات بیطرفی شــبکهای را به ســود شــرکتهای ارائهدهنده خدمــات اینترنتی کاهــش میدهد. تاکنون این شــرکتها مجبور به ارائه خدماتی یکســان برای تمامی کاربران صرفنظــر از هزینه دریافتی بودند. کمیتــه فدرال ارتباطات آمریکا FCC() اصــلاح در مقررات بیطرفی شــبکهای در اینترنت را کــه در زمان ریاســتجمهوری باراک اوباما وضع شــده بود، آغاز کرده اســت. مقامهای این کمیته در واشنگتن با رأی خود راه را برای طرحهای جدید آجیت پای، رئیس این کمیته مبنی بر کاهش مقررات سختگیرانه برای ادارهکنندگان شبکههای ارتباطی هموار کردند.

به گــزارش دویچهوله، در زمان ریاســتجمهوری اوباما، کمیته فدرال ارتباطات آمریــکا رویکرد سفتوســختی را درباره بیطرفی اینترنــت در پیش گرفته بود. اما با شــروع ریاســتجمهوری دونالد ترامپ، آجیت پای جمهوریخواه از ســوی او به ریاســت این کمیته منصوب شــد. او مخالف رویکرد پیشین اســت و میخواهد مقررات یادشــده در صنعت ارتباطات را سهلتر کند. پای میخواهد مقررات بیطرفی شــبکهای را در برخی بخشها تغییر دهد یا آســانتر کند. تا بهحال ســرویسدهندگانی مانند AT&T، وریزون یا کامکســت از کاهش ســرعت یا بلاککــردن برخی دادههای در حــال تبادل برای عدهای از مشترکان منع شده بودند.

مطابق مقررات پیشــین، ارائهدهندگان خدمــات اینترنت موظف بودند با تمامی حجم دادههای در حال تبادل رفتاری یکســان پیشــه کنند و نمیتوانستند سرعت دسترسی کاربران به محتوای تحت وب را براساس هزینه پرداختی تغییر دهند.

در آمریکا برخلاف آلمان در بســیاری از شــهرهای بزرگ، تنها یک شــرکت خدماتدهنده اینترنت باند پهن وجود دارد. اگر این شرکت برخــی محتواهای معیــن تحت وب را ســد کند یا سرعتشــان را کاهش دهد، مشــترکان بهسختی میتوانند جایگزین دیگری برای آن بیابند. ســرویسهای خدمات آنلاین مانند گوگل، فیسبوک، آمازون و نتفلیکس هراس دارند اکنون از آنها پول بیشتری طلب شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.