طراح: بیژن گورانی

جدول 2832

Shargh - - جامعه -

افقی:

۱- مــادر- متواضــع و فروتــن- تکیهکــردن ۲- گیاهی- کانی بســیار ســخت برای صیقلدادن فلزات- زیرپامانده 3- چیره- فاقد ظرافت و تناسب لازم- دســتمال ۴- تکرار حرفــی- کاغذ ضخیممعادل فارســی پارتیشن ۵- آســمان- پناهگاه- از مصالــح ســاختمانی 6- محــل پرتاب موشــکژرفاندیشی- زدوخورد 7- خواروبار- روبهروشدنعضــو رونده ۸- دیرینــه- رویــداد ناگهانی- اهرم جابهجایــی اجســام ســنگین ۹- رود آرام- محل زندگی زنان پادشاه- شاعر قصیدهسرای عهد قاجار ۱۰- ماندگار – میانها- شکستگی در سنگ ۱۱- پیر و مرشد- شمشــیر برنده- افراد ۱۲- از ماشینآلات کشاورزی- دوستان نزدیک- پوستین ۱3- دلیل- به شخص گندمگون گفته میشــود- خروس جنگی ۱۴- بلــه فرانســوی- نوعی ســاعت- آتش گرفته ۱۵- حماسی- مخاطب رادیویی- کامیون ارتشی.

عمودی:

۱- آتشدان- در سمت راست داماد میایستدمو طایی ۲- کنایه از انجام کار بیحاصل اســتپیوســته و دائــم 3- از اجــرام آســمانی- نوعی مسلسل دســتی ســبک- بیدســتوپا ۴- نوعی پارچــه نفیــس- محو کــردن- نوعی ماســه ریز ۵- مشــک- نانخــورش- نوعــی خط نوشــتاری اســامی 6- نوعی بیماری التهابی حــاد- دارای ویژگیهــای دلاورانــه- غــوزه پنبــه 7- از توابع گیان- به یکدیگر ساییدهشــده- اشرف مخلوقات

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.