موج ایرانیان خارج ازکشور به سوی صندوق رأی

Shargh - - صفحه اول - فريدون مجلسی تحليلگر روابط بينالملل

وقتی ملتی انقلاب میکند، بنمایه مطالباتش نیل به دموکراسی است. طبیعی است وقتی ملتی فرهنگ و اعتقادات ویژه خود را داشــته باشد، آن ارزشها در انطباق با شــرایط روز، خودبهخــود و در گزینشهای حداکثــری ملت هــم منعکس میشــوند. وقتی به دلیــل جنگ، کمســوادی عمومی، عــادت برخي به قانونگریزی، نبود شفافیت و فساد حاصل از آن و نیز نبود احزاب و ســایر نهادهای سازنده و منسجمکننده جامعــه مدنی، نتوان به دموکراســی واقعی مطابق معیارهــای روزآمد دســت یافت، شــتاب در این راه مانند دوران بعد از مشــروطه بــدون تردید منجر به هرجومرج میشــود؛ بنابراین باید مســیر کندتری را برگزید؛ اما روزی میرسد که هرجومرج تمام میشود که بیسوادی از دو مسیر عمومیشدن سوادآموزی و فراگیرشدن رایانههای خانگی و تلفنهای هوشمند و شبکهها و دستیابی به رسانههای جهانی، جای خود را به شناخت و آگاهی میدهد. مشخص میشود که اصلاحگري امري ضروري است. تکنولوژی روزآمد نیز اکنون خود را با چنین شرایطی تطبیق میدهد؛ یعنی دستگاهها و سامانههای هوشــمند امروزی، معایب خــود را مییابند و اصلاح میکنند یا اخطار ميدهند که آن را اصلاح کننــد. میگویند جنبش اجتماعی یا سیاسی ســازوکاری است که از سطوح بالاتر مدیریت جامعه که بــه اطلاعات و آگاهیهای بیشــتری هم دسترســی دارند، آغاز میشــود و بیآنکه ســامانه اجتماعی را فروبپاشــد، از طریق اصلاحات، نیازهای خودپالایشی را برآورده میکند و به رفع و دفع مفاسد میپردازد.خوشــبختانه در منطقه ما؛ یعنی آســیای غربی یا خاورمیانه، ایران در جنبش مشروطه پیشقدم بود؛ گرچه به دلیل دوگانگی شدید اجتماعی ناشی از بیسوادی گســترده و کندکننده حرکت و رقیقبودن قشر فرهنگمدار، به دموکراسی فراگیر دست نیافت؛ اما با ایجاد تحولات فرهنگی و باقیماندن نشانههای مدنی دموکراسی مانند نهادهای مشروطه و تفکیک قوا که شــناخت و نیاز مردمی به آن را ریشهدار کرد، در انقلابی که براندازنده نظامی کهن بود نیز پیشقدم شــد؛ انقلابی که جوامع همســایه به دلیل شــکاف حاصل از دوگانگی فرهنگی؛ یعنی همان تقابل سنت و روزآمدی، تازه دارند به آن مرحله نزدیک میشوند؛ درحالیکــه اکنون در ایــران این فراخــوان آزادی و دموکراســی اســت که به گوش میرســد. انتخابات تجلی ویژه دموکراســی است. پرســش این است که آیا انتخاباتی که در ایران ســابقهای 110ساله دارد، با هنجارهای دموکراتیک همخوانی دارد؟ خوشبختانه ما از نزدیک شاهد امانتداری در خواندن آرا هستیم و اصــلاح این ســوی معادلــه، اصلاح طــرف دیگر معادله؛ یعنی واگذارکردن شناخت و گزینش کاندیدا به خود مــردم را نیز نوید میدهد. داوری هممیهنان قهرکردهای که در خــارج اقامت گزیدهاند و اغلب با کســان خود در ایران ارتباط دارند، گرچــه دراینباره کندتر بوده؛ اما تجربه دو انتخابات اخیر نشــاندهنده باور، آشــتی و فشردن دست درازشده از درون سامانه دولتی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.