سرمايه ملی در اختیار روحانی

Shargh - - صفحه اول - محمدرضا تابش . نايبرئيس فراکسيون اميد

مقایســه دیدگاههــای نامزدهــا در انتخابــات ریاســتجمهوری و شــوراها در 29 اردیبهشــت، از اصلیتریــن معیارهــای تصمیمگیری مــردم بود. توجه به شعارها و عملکرد دکتر روحانی از انتخابات سال 92 تا امروز، سبب شد واجدان شرایط رأی بتوانند با مقایسه رویکردهای موجود، آرای خود را به صندوقها بریزند کــه اکثریت آنــان به ســود رئیسجمهور بــود و در شوراها، به ســبد اصلاحطلبان ریخته شد. آنچه باید از این رفتار مردم -کــه تکمیلکننده عملکرد آنها در انتخابات ریاســتجمهوری یازدهــم و مجلس دهم بود- درک شــود، انتقاد آنان از عملکرد جریان مقابل اســت. جریان اصولگرا در یک دوره هشتساله، همه نهادهــا و فرصتها را در اختیار داشــت که مقارن با پررونقترین و پردرآمدترین مقطع تاریخی کشــور بود؛ دورانی که بعد از زمینهسازیهای دوران اصلاحات در کنار جهش قیمت نفت، ظرفیت توســعه همهجانبه کشــور را داشــت؛ اما عملکرد نامناسب اصولگرایان سبب شد نوعی نارضایتی عمومی نسبت به این جریان بین مردم ایجاد شــود. اتفاقی که باعث شد با وجود همه محدودیتها و مشکلات برای حضور حداکثری اصلاحطلبان در میــدان رقابتها، مردم در انتخابات خرداد 92 و ســپس اســفند 94، بــه اصلاحطلبان و اعتدالگرایــان رجــوع کنند و در انتخابــات اخیر هم سکان هدایت دولت و شوراهای شهر در کلانشهرها را که ماهیت سیاسی دارد، به این جریان واگذار کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.