نمايش اقتدار در اوپك

Shargh - - صفحه اول -

گروه اقتصاد: توافقــی بینظیر و بیســابقه در تاریخ اوپک در صدوهفتادودومین نشســت عادی بین اعضا شــکل گرفت. کارشناســان میگویند همیشه آرزو بود کــه توافقی 50 تا 60 درصدی بین کشــورهای عضو و کشورهای غیرعضو صورت بگیرد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.