ديدار رئیسجمهوری با مراجع تقلید در قم

Shargh - - صفحه اول -

گروه سياست: حســن روحانی، رئیسجمهوری، عصر پنجشــنبه به منظور زیــارت حرم مطهــر کریمه اهل بیت)ع(، حضــرت فاطمه معصومــه)س( و دیدار با مراجــع عظام تقلید راهی قم شــد. به گزارش «پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری» او پس از ورود...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.