جدال اصلاحاصو تطلببااننویلگرایعالن بیر س هرکارسمییهایدهیئ ترئیسه

Shargh - - سیاست -

شرق، آمنه شیرافکن: اصلاحطلبان خرسند از پیروزی پیاپی در انتخابات ریاســتجمهوری و شوراها، یکباره بــا لابیهایــی در جهت تغییــر هیئترئیســه به نفع اصولگرایان مواجه شدهاند. تیر و ترکش دیدار جمعی از نمایندگان مجلس با رئیــس دولت اصلاحات حالا در انتخابات هیئترئیســه مجلس به ظهور رســیده است؛ جایی که فراکسیون «مســتقلان ولایی»، حامی علی لاریجانی، پس از آخرین نشستشان با فراکسیون اصولگرایان نزدیک به جبهه پایداری از ارائه فهرســت مشــترک خبر میدهند. آنهم در شرایطی که تا همین چنــد روز پیش توافق شــده بود تا شــکل و شــمایل هیئترئیسه کنونی حفظ شده و نهایت برای ورود زنان به هیئترئیســه چانهزنی شــود. حالا براساس آخرین جمعبندیها، گفته میشــود مستقلان ولایی و جبهه پایداری به فهرســت مشترکی رســیدهاند و فراکسیون امیــد نیز برای هر 12 کرســی انتخابات هیئترئیســه مجلــس فهرســت جداگانــهای خواهــد داد. اینهــا گمانهزنیهای یک روز پیش از انتخابات هیئترئیســه اســت. یکشــنبه صبح صحن علنی مجلس شــاهد برگزاری انتخابات هیئترئیسه خواهد بود و باید دید تا آنموقع گزینههای دیگری روی میز خواهد آمد یا نه؟ اگر ماجرا اینطور شــود و لابیها تا دقیقه 90 بر همین منوال باشــد، به احتمال امیدیها نیز گزینه پیشنهادی مستقل خودشــان را برای ریاست مجلس رو خواهند کرد. درهمینحــال غلامعلــی جعفرزادهایمنآبادی، نایبرئیس فراکسیون مستقلان ولایی، به ایلنا خبر داده که با حذف مطهری از هیئترئیســه مخالف است و با تمام توان از این الگوی آزادگی در مجلس دفاع خواهد کرد. گویا گروهی از اصولگرایان بهدنبال آن هستند تا در دقیقه 90 فرمان را بهســوی دیگری بچرخانند و حذف علی مطهری از ســوی اتاق فکــری در این جمع کلید خورده اســت. درهمینحال، نمایندگان فهرست امید از رفتوآمــد برخی وزیران نزدیک بــه حزب «اعتدال و توســعه» گله دارند و آن را در بروز یکباره ســناریوی چرخش «مستقلان ولایی» به سمت جبهه پایداریها بیتأثیــر نمیداننــد. علــی لاریجانــی و فراکســیون متبوعش روز گذشــته با جبهــه پایداریها دیدار کرده و حــالا احتمالاتــی برای لابی با هــدفِ حضور حمید حاجیبابایی در هیئترئیسه مجلس به گوش میرسد. تلاش اصولگرایان بر این متمرکز شده تا حاجیبابایی بر کرســی علی مطهری تکیه بزند. پس از دیدار جمعی از نمایندگان لیســت امید با رئیــس دولت اصلاحات، اصولگرایان تندروی مجلــس از محمدعلی وکیلی و علی مطهری - اعضای هیئترئیسه - به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کردند.

علی مطهری خط قرمز فراکسیون امید است

غلامرضــا حیــدری، از نمایندگان پیشکســوت در مجلس دهــم، به «شــرق» میگویــد: «حضور علی مطهری بســیار ارزشمند اســت. فراکســیون امید بنا ندارد از حضور مطهری در کرســی نواب رئیس کوتاه بیاید. در سالهای گذشــته اصولگرایانی دیدیم که در عمل اصلاحطلب محکمی شــدند. در موضوع آقای لاریجانی هم شــاهد همراهی خوبی از جانب ایشــان بودیــم؛ اما از آنطرف برخوردهایی دیده شــد که گویا نمیخواهند واقعیت حضور اصلاحطلبان و معتدلانی را که بــه اصلاحطلبی نزدیک هســتند، بپذیرند. برای فراکســیون امید آقای علی مطهری خط قرمز اســت. مدتهاست شــنیده میشــود اینها بنا دارند مطهری را حذف کنند، اگر این ماجــرا ادامه پیدا کند ما موضع خواهیــم گرفــت. جمعبندی کلی تا همیــن چند روز پیش حفظ وضعیت موجود هیئترئیســه بود؛ اما اگر اینها بخواهند برنامه دیگری داشــته باشــند، برای هر 12 نفر فهرست داده میشــود. اگر آنها توجه نکنند و تمامیتخواهیشان را دنبال کنند، احتمال اینکه آقای لاریجانی حذف شود نیز وجود دارد.»

تغییرموضعیکباره

بهرام پارســایی، سخنگوی فراکســیون امید نیز از تغییر دقیقه 90 مذاکرات فراکسیون مستقلان ولایی با فراکســیون امید گله دارد و میگوید: «تا همین چندی پیش ما بر حفظ هیئترئیســه کنونی تأکید میکردیم؛ اما حالا یکباره ورق برگشــته و اینکه جبهه پایداریها بخواهند با فراکســیون مســتقلان – طرفدار لاریجانی – فهرســت مشــترک بدهند، برای ما معانی سیاسی مشخصی دارد. هنوز تا جمعبندی نهایی زمان مانده و امیدواریم اوضاع به سمت معقولی پیش برود».

عبدالکریم حســینزاده نیز به «شرق» میگوید: «ما بنا داشــتیم با کمترین تنش و هزینه سیاسی رأیگیری برای هیئترئیسه را دنبال کنیم. حفظ وضعیت کنونی در دستور کار ما بود؛ اما اصولگرایان یکباره تغییر موضع دادند که شــاید یکی از دلایــل آن نگرانیها از پیروزی اخیر اصلاحطلبــان در انتخابات ریاســتجمهوری و شوراها بوده است. امیدواریم بزرگان اصولگرا موجب نشــوند جمعبندیهای پیشــین مبتنی بــر گفتوگو و مذاکره ما به سمتوسوی دیگری میل پیدا کند».

3 جلسه فراکسیون امید و مستقلان

فراکســیون امیدیهــا در هفتههای اخیــر مدام با فراکسیون حامی علی لاریجانی در مجلس جلسههای هماندیشــی داشــتهاند. نخســتین جلســه با حضور محمدعلی وکیلــی، پروانه سلحشــوری، محمدرضا تابش، الیاس حضرتی و عبدالکریم حسینزاده در مرکز پژوهشهای مجلس و با حضور کاظم جلالی، نماینده حامی علی لاریجانی برگزار شد. در آن جلسه بنا بر این بود تا هیئترئیســه کنونی حفظ شــود. جلسه بعدی فراکسیون امید مجلس با بهروز نعمتی، دیگر نماینده نزدیک بــه علی لاریجانی و با هــدف حفظ وضعیت کنونی هیئترئیســه و تلاش بــرای ورود یک نماینده زن به هیئترئیســه برگزار شــد. جلسه سوم رایزنیها در خلال برگزاری نشســت علنی مجلس نشــان از آن داشت که ورق تا حدودی بازگشته و «مستقلان ولایی» زمزمههایی از ورود نمایندگان فراکســیون اصولگرایی در هیئترئیســه بر زبان آوردند. در جلســه فراکسیون

امیــد با علی لاریجانی نیز به صراحت از حضور حمید حاجیبابایی در هیئت رئیســه سخن به میان آمد. آن هم جایگزینی او با علی مطهری. فراکسیون امیدیها این پیشنهاد را نپذیرفته و آن را تهدید وضعیت کنونی نواب هیئترئیسه دانستند.

نگرانیازپیروزیاصلاحطلبان

روز گذشــته نیز نشست مشــترکی میان فراکسیون مســتقلان ولایی و فراکســیون اصولگرایی برگزار شد. در آن نشست یکی از اعضای فراکسیون امید بهعنوان مستمع حاضر شــده بود. برخی اصولگرایان میگویند این نشست رسمی نبوده و صرفا جلسهای برای رایزنی مقدماتی اســت. با این حال جمع بندیها نشــان داد که این دو فراکســیون برای ارائه فهرست مشترک 6-6 بــه توافق رســیدهاند. «امیدی»ها تأکیــد دارند که اگر مواضع فراکســیون نزدیک به لاریجانی همین باشــد، آنها نیز به جای توافق بر هیئت رئیســه موجود، دست به کار شــده و فهرســتی تازه رو خواهنــد کرد. یکی از نمایندگان فراکسیون امید تأکید دارد که این جمعبندی نه جمعبندی دیروز که به احتمال زیاد سناریوی هفته پیش اصولگرایان برای تبانی علیه فهرست امید بوده اســت. او پیروزی قاطــع اصلاحطلبــان در انتخابات اخیر را در موضعگیــری عجیب رئیس مجلس دخیل میداند.

انتخابات هیئترئیسه مجلس فردا برگزار میشود. جمعبندیهــا نشــان میدهــد کــه اصلاحطلبان از چرخش یکباره علی لاریجانی به ســمت اصولگرایان تندرو شــوکهاند. بهویژه اینکه جلسههای پیاپی آنها با مستقلان ولایی بر حفظ وضع موجود تأکید کرده است. حالا در وضعیتی که فراکسیون امیدیها در وزنکشی هیئترئیســه پیش نتوانستند برای ریاست مجلس قد علــم کنند، باید دید در وضعیت کنونی به چه شــکل برای رأیآوری مســعود پزشــکیان یا گزینههای دیگر ریاست سهمخواهی خواهند کرد.

نزدیک به 40 نماینده مســتقلی که آرای مشخصی در وزنکشــیهای سیاســی مجلــس ندارنــد، کار اصلاحطلبان را برای پیشبینی وزنکشی سیاسی خود در انتخابات آتی هیئترئیسه دشوار کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.