دیدار رئیسجمهوری با مراجع تقلید در قم

Shargh - - سیاست -

شــرق: حســن روحانی، رئیسجمهوری، عصر پنجشــنبه به منظور زیارت حــرم مطهر کریمه اهل بیــت، حضــرت فاطمــه معصومــه)س( و دیدار بــا مراجــع عظام تقلید راهی قم شــد. بــه گزارش «پایگاه اطلاعرســانی ریاســتجمهوری» او پس از ورود بــه قــم، بلافاصلــه به حرم حضــرت فاطمه معصومــه)س( مشــرف شــد. رئیسجمهــوری همچنیــن در ادامه ســفر خود به قم، بــا حضرات آیــات عظام «صافیگلپایگانی»، «وحیدخراســانی»، «شبیریزنجانی» و «مکارمشیرازی» دیدار و گفتوگو کــرد. بــه گــزارش «پایــگاه اطلاعرســانی آیتالله وحیدخراســانی»، آیتاللهالعظمی وحیدخراســانی در دیدار با رئیسجمهــوری، برای توفیق او در اداره امور دعا کرد و گفت: «بر طبق دستور قرآن شریف با مردم دنیا باید به نحو حسن گفتوگو نمود، پروردگار متعال ميفرماید: «قُولُوا لِلنّاس حُســنًا» «و با مردم، نیکو سخن بگویید». نهفقط با مسلمین بلکه با ناس و تمــام مردم دنیا باید با زبان حســن و نیکو ســخن گفت». درهمینحال به گزارش «پایگاه اطلاعرسانی آیتالله شــبیریزنجانی»، آیتالله شــبیریزنجانی در گفتوگو با رئیسجمهوری ایشــان را بزرگشده حــوزه و مکتب اهلبیــت)ع( دانســت و گفت: «با توجــه به اینکه شــما اهل حوزه هســتید، انتظار ما این اســت که دیانت افــراد را در درجه اول اهمیت قــرار دهید». او افــزود: «افــرادی در داخل و خارج کشور هستند که به شــکلهای مختلف میخواهند به اعتقادات افراد ضربه بزنند. باید اهتمام داشــت که جلو سمپاشــیهای آنها گرفته شــود». آیتالله شــبیریزنجانی با اشــاره به نظرات مختلفی که در ایران وجود دارد، اداره کشور را مشکل خواند و گفت: «وظیفه ســنگینی برعهده شماســت، اما باید توجه داشــت که اهل ســلوک معتقدند از برترین عباداتی که در مســیر تقرب به خداوند مؤثر اســت، خدمت به مردم اســت. حالا شــما توجه کنیــد که مردمی که شــما به آنها خدمت میکنید مســلمان و شیعه اهلبیت)ع( هستند و این استثنا باعث مضاعفشدن این اجر و پاداش میشود».

او خطــاب بــه رئیسجمهــوري منتخب گفت: «زیارت شما و شــنیدن تلاشهای دولت شما توفیق شــد. در ایــن مســیر از خداوند متعــال و حضرات معصومین)ع( کمک بگیرید که بســیاری از گرهها با توکل و توسل باز میشود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.