رئیسجمهوری رفع حصر را پیگیری میکند

Shargh - - سیاست -

ایلنا: محمدباقر نوبخت، ســخنگوی دولت، در پاســخ به این سؤال که با توجه به آنکه رئیسجمهوری در پاســخ به سؤالی درباره رفع حصر به موضوع حقوق شــهروندی اشاره کرد، آیا این نحوه برخورد بهنوعی تقلیلدادن یک مشــکل و گره سیاســی همچون «رفع حصر» به بحث عمومی «حقوق شهروندی» نیســت، گفت: «قطعا حق هر شهروندی اســت که اگر مرتکب جرمی شــد، قوه قضائیه و محاکم ذیصلاح به آن جرم رســیدگی کنند و اگر آن اتهام در دادســرا تأیید شــد، به دادگاه ارجاع شــود و درصورتیکه اتهام تأیید نشــد، منع پیگرد صادر شود.» سخنگوی دولت در واکنش به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا ازآنجاکه گاهی موضوع «رفع حصر» با «برجام» مقایسه میشود، نیاز به رایزنی و مذاکره سیاسی، فراتر از پیگیری حقوق شهروندی معمولی شهروندان نیســت، گفت: «قطعا ایــن مذاکرات نیز انجام میشــود اما همیشــه اطلاعرســانی درباره این مذاکرات سیاســی لزوما به حل مشکل کمک نمیکند». نوبخت تصریح کرد: «آقای روحانی میخواهند این مشــکل حل شود و ما هم به ایشان کمک میکنیم که مشکل را حل کنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.