کنسرت در مشهد حرمت شکنی است

Shargh - - سیاست -

خبرآنلاین: آیــتالله علمالهدی گفــت: نگویید قانون در تمام کشور یکسان است، بله قانون در تمام کشور یکسان است؛ اما اینجا سرزمین مقدس و حرم امام رضا)ع( اســت و حرم امام رضــا)ع( حتی در عرف مســیحیت و غربیها مقدس است. شما حرف مرا قبول ندارید، ایراد ندارد؛ بنده اصول دین نیســتم، حرف بنده را قبول نکنید؛ اما این مراجع تقلید شــما هســتند. از آنها اســتفتا کنید که آیا برگزاری کنسرت در مشهد مجاز و حرمتشــکنی است یا خیر؟ شما مســلمان و شــیعه هســتید و از مراجع دراینزمینه سؤال کنید. این را عمل کنید. او افزود: مگر امام رضا با شــما چه کرده اســت؟ این همه توهین و تخریب نســبت به من میکنیــد و حرفهایــم را نیز تقطیع میکنید و بیشتر از این بکنید؛ اما با امام رضا)ع( چرا اینگونه برخورد میکنید؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.