عارف: تجدید نظر در سازوکار شورای عالی ضروری است

Shargh - - سیاست -

ایســنا: محمدرضا عارف در مراســم جشــن پیروزی منتخبان انتخابات شــوراهای شهر تهران گفت: پیگیر برنامههایی که برای شــورای شــهر تهــران و همه کلانشــهرها اعلام کــرده بودیم، هســتیم تا به طور جدی اجرائی شوند. امیدواریم از این به بعد، شورایی تخصصی داشته باشیم که مهمترین دغدغه آن پاســخ بــه مطالبات مردم و حل مشکلات مدیریت شهری و خدماتی آن است.

عارف با بیــان اینکه گام چهارم برای انتخابات مجلــس یازدهــم را محکمتــر از گام ســوم برخواهیم داشــت، به فعالیتهای شورای عالی سیاســتگذاری اصلاحطلبان اشــاره کــرد و نقد عملکرد این شورا را ضروری دانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.