استاندار کرمان از سمت خود کنارهگیری کرد

Shargh - - سیاست -

ایسنا: علیرضــا رزمحسینی، استاندار کرمان، از ســمت خود کنارهگیری کرد. علیرضا رزمحسینی با بیان اینکه مردم اســتان کرمــان مردمی نجیب و خــوب هســتند، تأکید کــرد: بعدهــا دلیل این کنارهگیری را با مردم در میان خواهم گذاشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.