شيل اويلها با 45 دلار هم سود آورند

Shargh - - اقتصاد -

شما سالها اســت که فضای حاکم بــر تصمیمگیریهای حوزه نفــت و گاز را از نزدیــک مانیتور میکنید؛ براساساین فضای کلی حاکم بر نشســت اوپک را چگونه دیدید؟

به نظر میرســد تقریبــا یکی، دو هفته پیش از کنفرانس ماه می 2017 وزرای اوپک نتیجه آن تعیین شــده بــود؛ یعنی تداوم توافق 30 نوامبر سال پیش که سپس در دهم دسامبر با توافقی که با 11 کشــور تولیدکننده غیر اوپك انجام و تقویت شــد. مقامهای مرتبط کشورهای عضو که در مورد کنفرانس اظهار نظر کــرده بودند، از جمله وزیر نفت ایران، حمایت خود از تمدید توافق را اعلام کرده بودنــد. همین اتفاق هم رخ داد. اگر به خاطر داشــته باشید، حدود یک هفته پیش در حاشیه کنفرانس چین )ابتکار جاده و کمربند( وزرای نفت عربســتان و انرژی روســیه بیانیه مشترکی دادند و در آن از تمدید قرارداد سال گذشته حمایت کردند. در آن بیانیه اظهار نظر شده بود که توافق سال گذشته 9 ماه دیگر تمدید شود. پس از آن هــم اظهار نظرهایي که وزراي کشــورهاي مهم اوپك مانند ایران، عراق، کویت، ونزوئلا و... داشتند همه نشــان ميداد که این کشــورها نیز با تمدید موافقاند. بیشــتر تحلیلگران بازار نفت هم معتقد بودند که این توافق تمدید ميشــود که همین اتفاق هــم رخ داد. البته بحثهایی بود که آیا توافق تا پایان ســال تمدید شــود یا براي یك ســال یا 9 ماه آینده یعنی از جولای تا مارس ســال آینده که این مورد اخیر در کنفرانس به تصویب رسید. ضرورت تمدید توافق سال قبل این بود که هدف اصلي آن توافق هنوز به دست نیامده است. هــدف اصلي توافق ســال آن بود که مــازاد انبارهاي نفتي تجــاري جهان را حذف کنند و ســطح انبارها را به متوســط سطح انبارهای تجاری در سالهاي پیش کاهش دهند. اما این اتفاق رخ نداد و بررسيهایي که اکنون از بازار انجام و منتشــر شــده نشان ميدهد که سطح این انبارها هنوز حدود 250 تا 270 میلیون بشکه بالاتر از ســطح پنج سال گذشته است. به همین دلیل اینها تصمیم گرفتند که توافق سال پیش را تمدید کنند.

نکتهای که دراینمیان عجیب بوده و حتی وزیر نفت هم گفته که از این موضوع «شگفتزده » شد، این بوده که پس از آنکه این تصمیم گرفته میشود، قیمت نفت جهان افت میکند. چرا این اتفاق رخ میدهد؟

البتــه به احتمال زیــاد این کاهش موقت باشــد؛ قیمتها تا دو روز پیــش از کنفرانس در حال افزایش بود. این پرســش مطرح میشــد که آیا اعضای اوپک باز هم میزان کاهــش را افزایش میدهند یا خیر؟ به این معنا که برخی پیشنهاد دادند از آنجا که همچنان با مازاد عرضه نفت مواجه هســتیم )هماکنون حدود 500 هزار بشکه مازاد عرضه نفت در بازار وجود دارد( ممکن اســت اوپك و غیراوپــك در کنفرانس تصمیم بگیرند که مقدار کاهش را افزایش دهند؛ یعنی کاهش یکمیلیــونو 200 هزار بشــکهای را افزایش دهند؛ اما زمانــي که تصمیم بر تمدید 9 ماهه توافق ســال قبل گذاشــته شــد با توجه به مازاد کنونی نفــت در بازار قیمتها اندکی کاهش یافت که البته به تدریج به روند قبلی بازگشت؛ گزارشها نشان میدهد که تقاضا برای نفت اوپك کمتر از میزان برآوردشــده است زیرا از یک ســو تولید نفت در آمریکا، برزیل، دریای شمال و کانادا افزایش یافته اســت و هم تقاضا در کشورهایي چون آلمــان، آمریکا و ترکیه و هندوســتان کمتر از مقداري بود که پیشبیني شده بود. اینها باعث شد بازار به این نتیجه برســد که تمدید توافق سال قبل توسط اوپک و غیراوپک به تنهایی قادر نیســت مازاد عرضه را از بازار حذف کند. اما باید توجــه کرد توافق بر ســر کاهش بیشــتر تولید توســط کشــورهای اوپــک و غیراوپک هم به ســادگی نیست و زمینهســازی زیادی لازم دارد. شــاید اگر مازاد عرضه نفت ادامه یافت در کنفرانس آینده اوپک در این مورد بحث و تصمیمگیری شود.

ایــران پیــش از اینهــا فریــز را نمیپذیرفت و بیان میکرد که باید به تولید پیش از زمان تحریمها یعنی حدود چهارونیم میلیون بشکه در روز دست پیدا کنیم. آیا آقاي زنگنه این را بازهم در نشست مطرح کرده بود یا نه ؟

ایران پیشازایــن هرگز برای شــرکت در فریز رقم چهارونیم میلیون بشکه را اعلام نکرده بود، بلکه گفته بود ما باید به ظرفیتهای پیش از تحریم بازگردیم.

شــرایط قبل از تحریم هم صرفــا مقدار تولید نبود بلکه نســبت تولید ایران به کل بازار یــا تولید اوپک و نسبت به تولید کشورهای دیگر مانند عربستان و حتی عراق را هم میتوانستیم در نظر بگیریم. براي شرکت در فریز رقم چهارونیم میلیون بشکه را اعلام نکرده بود. درباره توافق سال قبل اوپک که ایران آن را پذیرفت، به این صورت بود که در آن زمان ایران حدود 3.7 میلیون بشــکه نفت تولید میکرد. اوپک به توافق رسیده بود که هر کشــور تولید خود را نسبت به سقف تولید اکتبر ســال ‪4.5 2016‬ درصد کاهش دهد. اما ایــران این را نپذیرفت و فقط قبول کرد که ســهمیه ایران نسبت به اوج تولید کشــور در سالهای قبل محاسبه شود. اوج تولید ایران در ســالهای قبل از تحریم بر اساس منابع ثانویه نزدیک. چهار میلیون بشکه گزارش شده بود و در نتیجه قرار شــد ایران تا 3.8 میلیون بشــکه در روز بتواند تولید کند که حدود صد هزار بشکه بیشتر از تولید واقعی کشور در آن زمان بود. تاکنون شرایط به گونهاي پیش رفته که امروز تولید ایران در سطح چهار میلیون و 800 هزار بشکه است.

خب؛ بااینحساب به گمان شما ایران فریزهای احتمالی بعدی را رد میکند یا خیر؟

ایــران اکنون به همان شــرایط پیــش از تحریمها نزدیک میشود؛ اگر بتوانیم در شش ماه آینده ظرفیت تولیــد خود را افزایش دهیم، و بــه بیش از اوج تولید سالهای گذشته برسیم، بالطبع میتوانیم مذاکره کرده و سقف تولید خود را بالا ببریم. هرچند موضوع سادهای نخواهد بود. البته اگر تقاضای جهانی اینجاســت که ممکن اســت تا زماني اصلا نفت بالاتر رفته و عرضه غیراوپک محدود شــود، بالطبع پذیرش افزایش سقف تولید ما هم آسانتر خواهد بود.

پرســش دیگر درباره توافقي است که در همین نشســت بین اعضا رخ داد. شــما گمان ميکنید با تصمیمي که گرفته شــد، در ماههاي آینده قیمت جهاني نفت به چه شــکلي خواهد بــود؟ در واقع برایند شما از بهاي نفت چیست؟

به نظــر ميرســد که قیمــت نفت تقریبــا حول قیمتهایــی تا حــدودی تثبیت شــود. در واقع بعید اســت که قیمت در ماههای بعد زیــاد از قیمتهای فعلی فاصله بگیرد. همانطور که گفته شد، هماکنون تولید نفت شیل آمریکا بســیار انعطافپذیر است و از فصل چهارم ســال میلادی قبل در حال افزایش است بهطوریکه به اوج تولید خود در تابســتان ســال قبل نزدیک میشود.

پرسش دیگر درباره توافقي است که در همین نشست بین اعضا رخ داد. شــما گمان ميکنید با تصمیمي که گرفته شــد، در ماههاي آینده قیمت جهاني نفت به چه شــکلي خواهد بــود؟ در واقع برایند شما از بهاي نفت چیست؟ ادامه در صفحه 17

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.