نتيجه اننتخاايران مبااتیشفضاايقمذتاكرهد نافتري را دمثبرتقب اتروازپدورهكلكرد

توتال، گسپروم، شركتهاي ايتاليايي و ترك در حاشيه اوپك با زنگنه ديدار كردند

Shargh - - اقتصاد -

شــرق: توافقی بینظیر و بیســابقه در تاریــخ اوپک در صدوهفتادودومین نشست عادی بین اعضا شکل گرفت. کارشناسان میگویند همیشــه آرزو بود که توافقی 50 تا 60 درصدی بین کشــورهای عضو و کشورهای غیرعضو صــورت بگیرد، امــا تاکنون چنین ســطح توافقی انجام نگرفتــه بود؛ توافقی نزدیک بــه صددرصد! بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران که تنها برای 24 ســاعت راهی وین شده بود تا در این نشســت شــرکت کند، مورد استقبال شمار زیادی از شرکتهای بزرگ و کوچک نفتی قرار گرفته بود. گویا فضای انتخابات ایران سایهروشــنی بر این مذاکرات داشــت که به گفته جواد یارجانی، نماینده اســبق ایران در اوپــک که اکنون نیز در وین حضــور دارد، تلاش برای مذاکره با وزیر نفت ایران در حاشــیه این نشست به نحو چشمگیری افزایش یافته بود که گویی نمایشی از اقتدار ایران در بین دیگر کشــورها را روی پــرده برده بود. بیژن زنگنه در حاشیه این نشست خبر داده بود اگر اوپک برای تمدیــد توافق کاهش تولید نفت، به توافق برســد، ایران بــه آن احترام میگذارد و به آن پایبند خواهد بود. این در حالی است که نشســت قبلی اوپک بر اصرار ایران برای بازگشت به تولید قبل از تحریمها گذشت و البته بااقتدار به نتیجه نشســت. او پیش از آنکه اعضای اوپک پشــت درهای بســته به توافق برسند، گفته بود از هر سه گزینه تمدید توافق، اعم از شــش ماه، 9 ماه یا 12 ماه، حمایت میکند که البته ســرانجام توافق برای مدت 9 ماه به بار نشســت. هرچند اعضــای اوپک و کشــورهای غیراوپک با هم توافق کردند تا 30 نوامبر 2017، حدود شــش ماه بعد، دوباره نشســتی برگزار کنند و اوضاع را مورد بررسی مجدد قــرار دهند. زنگنه همانموقع هم بر پیشبینیها روی قیمــت 55 تا 60 دلاری نفت تأکید کرده بود که این اظهارنظــر او، با اظهارنظر فعالان ایــن حوزه همخوانی داشــت، هرچند دیدگاه مهدی عســلی، نماینده ســابق ایــران در اوپک، تا حدودی با این نظر متفاوت اســت. به گفته عســلی: «... مجموعهای از عوامل دست به دست هم داده تا کمک کننــد در قیمتهای پایینتر از 45 دلار هم سرمایهگذاری بر شــیلاویلها منفعت داشته باشد. بنابراین بعید است که قیمتها از ارقام بین 45 تا 50 دلار فاصلــه بگیرند ». وزیر نفت ایران پس از حضور مقتدرانه در آخریــن نشســت اوپک گفت: «این نشســت نســبت به نشســتهایی که در ســه سال گذشــته در آن حضور داشــتم، ساده بود و میان اعضا اتفاقنظر وجود داشت.» بــه گفته او، اختلاف و بحثی وجود نداشــت و نشســت صــدو هفتــاد و دوم اوپــک در محیطــی آرام برگزار و تصمیمها بهســرعت و بدون مشــکل گرفته شد، در این نشســت آنچه بازار انتظار داشــت و فراتر از تحلیلهای مطرحشــده را انجــام دادیــم. او همچنیــن در مــورد کشورهای غیراوپک هم گفت : «کشورهای غیرعضو اوپک هم در توافق کاهش عرضه همراهی خوبی داشتند، شاید نخســتینبار در تاریخ اوپک است که مراعات اعضا تا این اندازه خوب بوده اســت و کاهش تولید نفت کشورهای غیرعضــو اوپک بیش از تصــور من بود».زنگنــه درباره میزان پایبندی کشورهای عضو و غیرعضو اوپک به توافق کاهش تولید 30 نوامبر 2016 )دهــم آذرماه 95( اظهار کرد: میــزان پایبندی اعضای اوپــک نزدیک صددرصد و تولیدکنندگان غیرعضو اوپک بالای 90 درصد بوده است. وقتــی از او دربــاره افت قیمت نفت پــس از این توافق پرسیده شــد، گفت: «واکنش بازار نفت تا اندازهای من را شگفتزده کرد و شاهد افت قیمتها بودیم، بهطوریکه این موضوع ســبب تعجبم شد درحالیکه نباید اینگونه پیش میرفت، اما انشــاءالله در روزهــای آینده با توجه به مصاحبهها و اظهارنظرهای مطرحشــده در کنار اراده اعضای اوپک که تاکنون نشان داده شده است، قیمتها اصلاح شود و بر اساس انتظاری که داشتیم روند افزایشی در پیش گیرد». وزیر نفت ایران درباره اینکه پیش از آغاز نشست 172 اوپک شــما اعلام کردید که ایران علاقهمند همکاری با شــرکتهای بزرگ و معتبر دنیاســت، اظهار کرد : «من بهصراحت اعلام کردم شــرکتهای آمریکایی، اگر پیام مردم ایران درک شــود، ایــن بهترین وضع برای مشــارکت اســت زیرا مردم ایران پیام بســیار روشنی به جهانیان دادند و قدرتمندان دنیا باید این موضوع را درک کنند؛ ما به همســایگان خود و جهــان در کمال اقتدار و ســربلندی، پیام صلح و دوستی دادیم ». وی درباره اینکه احساس شــما درباره نخســتین نشســتی که در دولت یازدهــم در اوپک حضور داشــتید و تولید نفت ایران کم بــود با امروز کــه تولید نفت ایران افزایش یافته اســت، چیست، گفت: «ما مقتدریم، شــخصی از من پرسید، اگر به شما بگویند که باید تولید خود را کاهش دهید، چهکار میکنید؟ گفتم، چه کســی جرئت دارد به ما بگوید تولید خود را کم کنید. مگر کسی در اوپک میتواند به ما دستور دهد تولید را کم کنید؟ مگر اینکه تفاهم کنیم و بر مبنای اراده خودمان به آن وفاداریم. کسی جرئت نمیکند به ما بگوید تولید خود را کم کنید، ما قوی، مقتدر و سربلندیم و امروز از همیشه مقتدرتر هستیم .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.