روحانی چگونه تغییر کرد

Shargh - - اقتصاد -

ایــده «به عقب بازنمیگردیم» مــردم را به اجماع رســاند تا پای صندوقهای رأی بیایند و از یک اشــتباه تاریخی دیگر جلوگیری کنند. اما آنچه مهم بود، تغییر محسوس خود روحانی در دوره تبلیغات انتخاباتی بود. مردم او را به این باور رساندند که منش سیاسی روحانی دیگــر آن انرژی و کارایی لازم را نــدارد تا جامعه را به تحرک وادارد. اگر روحانــی اعتمادِ مردم را میخواهد بایــد همانگونه که مردم او را باور کردند او نیز مردم را باور کند. در هنگامه مبارزات انتخاباتی، حسن روحانی هــر روز بیش از پیــش تغییر میکرد، از ایــنرو در هر سخنرانی مطالبات معوق مردم و حتی رؤیاهایشان از دهان او شنیده میشد. گویا این روحانی نبود که حرف میزد، مردم بهجای او ســخن میگفتند. روحانی بعد از پیروزی نیز در ســخنرانی خود در همایش ستادهای تبلیغاتــیاش صــدای مردم بــود. بیتردیــد او دیگر روحانی نماینده مجلس سالهای 59-79 نبود یا دبیر شــورای امنیت ملی و حتی روحانی ســال 92، مردی مصلحتاندیش که بــا احتیاط و محافظهکاری حرف میزد و گام برمیداشــت. روحانی 96 موتور کوچکی است که موتور بزرگ را روشن ساخته و خود به سیطره آن درآمده است. موتور کوچکی که در دل موتور بزرگ حذف و ادغام شد. ایده «به عقب بازنمیگردیم» اینک به صدای مردم تبدیل شده و بعید است مردم بگذارند روحانی نیز به عقب، به جایی که شاید در آنجا احساس آرامش و امنیت بیشتری میکرد بازگردد، هرچند که در رفتار او تمایلی به عقبگرد دیده نمیشــود. انتخابات 96 حاوی دو نکته اساسی بود. اول اینکه ایدههایی که رئیسی و قالیباف بهکار گرفتند، دیگر نمیتواند مردم را برانگیزاند. دوم آنکه روحانی و اصلاحطلبان میدانند بخش قابلتوجهای از مــردم هنوز به دلیل تنگناهای اقتصادی در موقع لزوم به کســانی که نگران معیشت آنان هستند، آری خواهند گفت. فارغ از اینکه این ایدهها جعلــی یا اصیل باشــد، این نکته محرز اســت که اگر جریانی توجه جدی به فرودستان جامعه داشته باشد با قدرت به پیروزی خواهد رسید. خوشاقبالی روحانی این بود که رئیسی و قالیباف کپی برابر اصل احمدینژاد بودند و در پی جعــل ایدههای جعلی او. پس صدای مردم تا زمانی از گلوی دولت دوازدهم شــنیده خواهد شد که وضعیت زندگی فرودستان جامعه تغییر جدی کند. این باور غلطی است که مردم بین افزایش یارانهها و توســعه سیاسی و دموکراســی دومی را برگزیدهاند. مردم میخواهند با حفــظ وضعیت موجود، ایدههای جعلی را پس بزنند و با دســتکاری موتور دولت به آن جهت درست و شــتابِ بیشتری بدهند تا خواستهها و رؤیاهایشــان را محقق سازند. اگر دولت روحانی در این کار مردم را از خودش ناامید کند، بعید اســت در 1400 مردم فرصتی دوباره به اصلاحطلبان بدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.