سرمایه ملی در اختیار روحانی

Shargh - - اقتصاد -

آنچه نباید از ورای همه تحلیلها فراموش کرد، فرصت بسیار اندک برای اثبات کارآمدی به مردم و حل مشکلاتی اســت که آنان به حق انتظار دارند برطرف شود. در این میان مردم شــاهد برخی زمزمهها از سوی طرف مقابل هستند که علاقهمند به ادامه تنشهای انتخاباتی است. بزرگان کشــور و چهرههای ملی ماننــد رئیسجمهور دوران اصلاحات، حجتالاســلام سیدحســن خمینی، ناطقنوری و بســیاری از چهرههای شاخص اصلاحات و مسئولان سابق کشــور در فرصت انتخابات، جملگی از دشــواریهای پیشِ روی دولت با مردم سخن گفتند. بااینحال حتی با وجود برخی کارشکنیهای احتمالی، باید حداکثر تلاش و ظرفیت را برای پاســخ به مطالبات جامعــه به کار گرفت. حوزه اقتصاد و معیشــت مردم و کارآفرینــی، ارتبــاط ســازنده و بهتر با جهــان برای سرمایهگذاری و رونق گردشگری، حفظ امنیت کشور و البته تقویت فرصتها بــرای فعالیت احزاب، صنوف، تشکلها و سمنها بهویژه جریانات دانشجویی از جمله اهدافی اســت که میتوان با همدلی دولت، مجلس و شــوراها و البته استفاده از مدیران توانمندتر در کابینه و مسئولیتهای شــهری، به آن دست یافت. مردم، «گام سوم» را استوارتر برداشتند و با همبستگی، منافع ملی را در مقابل زیادهخواهی کشورهای منطقه که به دنبال تهدید ایران بودند، حفظ کردند. دنیا از این حجم حضور و همبستگی ملی، پیامهای لازم را دریافت کرده است. دینداری توأم با آزادی، صلح و آرامش و مدارا، عقلانیت و تدبیــر و قانونمداری و خردگرایــی، رفاه و ازبینبردن فســاد آرمان اصلاحات و اعتدال و خواست ملی است و حالا این سرمایه ارزشمند در اختیار رئیسجمهور قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.