کشتهشدن 106 غیرنظامی سوري در حمله جنگندههای ائتلاف

Shargh - - اقتصاد -

در حمــلات جنگندههــای ائتلاف بــه رهبری آمریکا به یکی از شهرهای شرقی سوریه، دستکم 106 غیرنظامی از جمله 42 کودک کشــته شدند. به گزارش الجزیره به نقل از دیدهبان حقوق بشــر سوریه مســتقر در لندن، جنگندههای ائتلاف شهر میادین در اســتان دیرالزور را هدف قرار دادند که از ســال 2013 در تصرف نیروهای داعش اســت. براســاس گزارشها خانواده اعضــای داعش نیز در میان کشتهشــدگان هستند. بااینهمه تا لحظه تنظیــم این خبر هیچکــدام از 68 عضو ائتلاف به رهبری آمریکا به خبرهای منتشرشــده درباره این حمله واکنشی نشان ندادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.