کیاشسالابنیب بدراآمکد برا ویدشرککاتنبداريوشریفکاعساتندل

Shargh - - اقتصاد - ثریا شنتیایی . پژوهشگر

مرکز کنترل و پیشــگیری از بیماری در آمریکا گزارش داده در ســال ۲۰11، تقریبا 11 درصد از کودکان این کشور بین سنین 4 تا 17 سال دچار کمبود توجه اختلال بیشفعالی هســتند. با اینکه انجمن روانپزشکی آمریکا مدعی اســت فقط پنج درصد کــودکان آمریکایی از این اختلال رنــج میبرند؛ اما برخی برآورد کردهاند این نســبت 15 درصد اســت. حقیقت امر این است که این رقم بهطور مداوم افزایش مییابد، در سال ۲۰۰۳ ایــن رقم 7.8 درصد بود و در چهار ســال این رقم تا ۹.5 درصد جهش پیدا کرد. طبق نظر کمپانیهای داروســازی، والدین و پزشــکان بایــد بدانند که این اختلال در آمریکا عادی اســت و باید با دارو درمان شود. از این نظر در کشــورهای دیگر استقبال نشد، چون آنها تعریف و تشخیص و درمان دیگری برای کمبود توجه اختلال بیشفعالی دارند؛ برای مثال، پزشــکان فرانسه تشــخیص دادند این اختلال کمتر از ۰.5 درصد اســت؛ آنها معتقدند این اختلال بیولوژیکی نیست، بلکه نتیجه عوامل موقعیتی روانی اجتماعی است؛ یعنی در طبقهبندی مشکلات عاطفی دوران کودکی، روانپزشــکان کودک در فرانسه از سیستمی به غیر از سیســتم آمریکا اســتفاده میکنند؛ یکی از طبقهبندیها از سوی فدراســیون روانپزشکی فرانسه انجام شد، سیســتم فرانسوی کاملا با سیســتم انجمن روانپزشکی آمریکا فرق دارد و اصلا با این قصد ایجاد شده تا این سیستم را به روانپزشکان کودک فرانسوی ارائه کند. سیستم فرانسوی روانپزشــکان را وادار میکند به مسائل اساسی بپردازند که به چنین نابهنجاریهایی منجر شــده اســت و رویکرد آسیبشناســی روانی داشــته باشند تا آنها را به اهدافشان برسانند. پزشکان فرانسوی، بیشفعالی را اختلال جامعهشــناختی مینامند که پیامد یکســری از شــرایط اجتماعی اســت، درحالیکه آمریکاییان آن را اختلال عصبی میشناســند که اختلالــی در عملکــرد بیولوژیکی یا نداشــتن تعادل شیمیایی اســت که ناراحتیهایی را در مغز آن افراد موجب میشوند. معنای بیشفعالی در فرانســه کاملا با معنای آمریکایی آن فرق دارد، واقعیت این اســت که در آمریــکا پدیده بیشفعالی را بیشــتر صنایع داروسازی مطرح میکنند. روشهای درمان هم بهطور چشمگیر فرق دارند. روش درمان بیشفعالی در فرانسه این گونه است که بهمحض اینکه برای کودکی در فرانســه اختلال بیشفعالی تشخیص داده شود، پزشکان ســعی میکنند علل اساســی را بیابند. روانپزشکان پریشانی کودک را بررســی و آن را با شرایط اجتماعی مقایسه میکنند. پزشکان فرانســوی این اختلال را از نظر بافت اجتماعی بررســی میکنند و آن را از طریــق رواندرمانی یا حتی مشــاوره درمان میکننــد. دارو تقریبا هرگز تجویز نمیشــود، چون به ضرورت آن باور ندارند. روانپزشــکان فرانســوی وقتی علل احتمالی را در نظر میگیرند به رژیم غذایی بیمار هــم توجه میکنند، زیرا عادتهای بد غذایی مانند مصرف غذاهایی با رنگ و طعم شیمیایی، کنسروها، شکرها و مواد آلرژیزا بر رفتار کودکان تأثیر دارند. بنا به مطالعهای که در ســال ۲۰11 انجام شد، جوانان مبتلا به بیشفعالی در آمریکا زیر ۳.5 درصد بودهاند. طبق نظر دکتر مرلین وج، نویســنده کتاب بیماری به نــام دوران کودکی: چرا بیشفعالی در آمریکا همهگیر شــده است، تفاوت در نســبت بیشفعالی در آمریکا و فرانسه احتمالا بهدلیل اختلافات فرهنگی در پرورش کودکان در این دو کشور است. والدین فرانسوی شیوه زندگی سازمانیافتهای را بر کودکان خود تحمیل میکنند: تأکید بر اهمیت نظم و انضباط، از ســختگیری درباره زمــان وعدههای غذایی تا روش خوابانــدن «بگذار گریه کند تا بخوابد» نوزادان و کودکان. با دســت زدن به کفل بچه را در فرانســه کودکآزاری نمیدانند و گاهی از آن بهعنوان روشــی برای وادارکردن کــودک به نظــم و ترتیب اســتفاده میکنند. کودکآزاری در فرانســه غیرقانونی است و در صورت انجام آن مجازاتهای طولانیمدت دارد؛ اما با کف دست زدن به کفل کودکان تحت عنوان «وادارکردن کودکان به حفظ نظم» پذیرفتنی است.

روش درمان بیشفعالی در آمریکا

در آمریــکا کمپانیهــای بزرگ دارویــی نقش بزرگــی را در نحوه برخورد بــا پدیده بیشفعالی و اســتفاده از دارو بر عهده دارند؛ برای مثال به محققان و پزشــکان پول پرداخت میشــود تا خطرات ناشی از بیشفعالی و فواید اســتفاده از داروها را تبلیــغ کنند. مردم نظرات محققــان و پزشــکان را باور میکننــد، چون منبع اطلاعاتــی که آنها دریافت میکنند، دانشــگاههای معروفی مانند هاروارد یا جان هاپکینز است. بیشــتر مردم آگاهی ندارند که ســرمایه مطالعات انجامشده از سوی این دانشــگاهها از سوی کمپانیهایی تأمین شدهاند که از فروش این داروها ســود میبرند؛ اما واقعیت این است که این داروها عوارض جانبــی متعددی را موجب میشــوند و بهدلیل اینکــه در طبقهبندی داروهای مورفیندار و اکسیکدون قرار دارند میتوانند اعتیادآور باشند. آگهی داروهای مقابله با بیشفعالی در کودکان علت دیگر افزایش این اختلال در آمریکاســت. والدین همواره ادعاهای دروغین کمپانیهای داروســازی را مبنی بر اینکــه داروهای مقابله بــا بیشفعالی نمرات آزمــون کودکان و رفتار آنهــا را در خانه بهتر میکنند، بــاور دارند. در یکی از تبلیغات بحثبرانگیز در ســال ۲۰۰۹ برای دارویی جهت درمان بیشفعالی، کودکی در لباس هیولا، ماســک وحشــتناکش را از چهره برمیدارد و آرام مینشــیند و لبخند میزند. جملهای زیر تصویر کودک شــکل میگیرد : «کودکی بینظیر اینجاســت ». چندینبار از سوی اداره مواد خوراکی و دارویی آمریکا به شرکتهای داروساز هشدار داده شده و حتی این شــرکتها را وادار کردهاند کــه چنین آگهیهایی را متوقف کننــد، چراکــه دروغ و گمراهکننده هســتند و درباره تأثیــر دارو اغراق میکنند؛ چنین تبلیغاتی در فرانســه وجــود ندارد. اختلال بیشفعالی نباید بلافاصله با دارو معالجه شــود، چون غیراخلاقی است و به عزت نفس کــودک صدمه میزند. گاهی، کودکی که نســبت به موضوعی بیعلاقه اســت، از نظر عاطفی دچار آســیبهای روانی شده یا اینکه دارای خلاقیت و انرژی بالایی اســت. پزشــکان بســیاری در آمریکا نیز معتقدنــد درمان بیشفعالی از طریق دارو صورت نمیپذیرد و باید به طرق دیگر درمان شــود. برخی بیشفعالی را اصلا اختلال نمیدانند. دانیل جی کارلات، دانشــیار دانشگاه داروســازی تافتز و سردبیر مجله روانپزشــکی کارلات میگوید: «در روانپزشــکی، بسیاری از بیماریها با تجویز دارو یا درمانهای روانی معالجه میشــوند؛ اما دستورالعمل کلــی روی دارو میچرخــد». دکتر تیلور وودز در مرکز جامع ســلامت روانپزشــکی معتقد اســت: «روش اســتفاده از دارو بــرای مقابله با مشــکلات روانی، به رفتارهای طبیعی آسیب وارد میکند. برای مثال، برچســب «اختلال اضطراب» بــرای برخی اضطرابهــای طبیعی و ســالم، میتواند از دیــدگاه متخصصان، بیماری ذهنی تلقی شــده که باید درمان شــود». یا اینکه به خجالت برچســب «ترس از جمع» زده شــود و کودکان قوی و بانشــاط با برچسب «اختلال نافرمانی» مواجه شوند». ریچارد ساول، عصبشــناس، روی بیمارانی که مشکل تمرکز داشــتند تحقیقی انجام داده است. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان میدهد بیشفعالی در واقع یک اختلال نیست؛ بلکه علائمی است که نمیشــود آن را بیماری قلمداد کرد. دکتر ســنفورد نیومارک، نویسنده کتاب درمان بیشفعالی بــدون دارو: راهنمای درمان طبیعی کودکان مبتــلا به بیشفعالی، با بیش از 15 ســال مطالعه روی درمان طبیعی بیشفعالی، توصیههایی درباره بهبود وضعیت تغذیه، افزایش خواب، مصرف آهن، روی و ترکیبات امگا ۳، مشاوره خانوادگی، مثبتنگری به اطراف و تغییر رفتــار و دنبالکردن جایگزینهای درمانیاي نظیر طب ســنتی چین و همیوپاتی را ارائه میکنــد. از نظر دکتر نیومارک، درمان مرســوم پزشــکی به دلیل عوارض جانبی داروهای استفاده شده باید «گزینۀ آخر» باشد. بسیاری از پزشکان دریافتهاند که درمان بیشفعالی باید خارج از درمانهای مرســوم پزشکی انجام شود. تشخیص اشتباه درباره بیشفعالی کودکان، مشــکلی جدی در آمریکاســت که صنایع داروسازی در شکلگیری این مشکل منافع چشمگیري دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.