کشاورزان خردهپا و تأمين مالی آنان

Shargh - - اقتصاد - فاطمه پاسبان کارشناس کشاورزی

کوچکبــودن اراضی زیــر کشــت و بهدنبال آن کشاورزان خردهپایی که بر اراضی کوچک کشاورزی یا در مقیاس کوچک تولیــد میکنند، عموما بهدلیل مقیاس کوچک تولید دارای درآمد کم و بهدلیل تغییر قیمت محصــول و نهاده در بازار ایــن درآمد هم با نوسان و خطر روبهرو بوده و امنیت درآمدی را برای بهرهبردار بخش کشــاورزی بههمراه ندارد. بهدلیل اهمیت موضوع، سال ۲۰14 بهعنوان سال کشاورزی خانوادگی از سوی ســازمان ملل نامگذاری شد تا به اهمیت کشــاورزی خانوادگــی بهمنظور کاهش فقر و بهبــود امنیــت غذایی در جهان برای کشــاورزان خردهپا رســمیت ببخشد. در واقع هدف از نامگذاری این سال بهعنوان کشاورزی خانوادگی آن است که با تدوین و ترویج سیاستهای منطقهای و ملی جدید، گرسنگی و فقر را از طریق کشاورزان کوچکمقیاس خانوادگی بهبود ببخشد. براســاس گزارش فائو که بر مبنای اطلاعات سرشــماری کشاورزی 1۰5 کشور و منطقه برای ســال ۲۰1۰ در جهان است، در حدود 5۰۰ میلیون کشاورز خانوادگی در جهان وجود دارد که تولید 85 درصد از مــواد غذایی در جهان را به عهده دارند. در حدود ۹8 درصد از مزارع خانوادگی حداقل 5۳ درصد زمینهای کشــاورزی را تشــکیل میدهند .)براســاسگزارشفائو تحت عنوان «زندگی اقتصادی کشــاورزان خردهپا»، حدود دوسوم از ســه میلیارد نفر جمعیت روستایی کشــورهای درحالتوســعه در 475 میلیــون مزارع خانوادگی کوچک فعالیت میکنند که قطعات زمین آنها کمتر از دو هکتار اســت. در چین نزدیک به ۹8 درصد از کشــاورزان در مزارع کوچکتر از دو هکتار کشــت میکنند و این کشــور بهتنهایی تقریبا نیمی از مــزارع کوچک در جهــان را به خــود اختصاص داده اســت. در هند حدود 8۰ درصد از کشــاورزان کوچکمقیاس هســتند. در اتیوپــی و مصر، مزرعه کوچکتــر از دو هکتــار نزدیک بــه ۹۰ درصد از کل مزارع را تشــکیل میدهند. در مکزیک، 5۰ درصد از کشاورزان کوچک هستند.

ادامه در صفحه 15

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.