افزايش درآمد 15ميليون دلاري ايران از توافق اوپك

Shargh - - اقتصاد - سعیده شفیعی پژوهشگر اقتصادی

بازار نفت در هفته گذشته زیر سایه اجلاس اعضای اوپک برای تمدید یا عــدم تمدید توافق کاهش تولید بود. با شــروع نشســت اوپک در روز پنجشنبه، قیمت نفت در معاملات این روز افزایش یافت. شاخص برنت با 55 سنت افزایش، به 54.51 دلار در هر بشکه رسید. شاخص نفت آمریکا نیز با 51 سنت افزایش، به 51.87 دلار افزایش یافت. با قطعیشدن تمدید توافق، قیمت سبد نفتی اوپک افزایش یافت اما دو شاخص دیگر در پایان هفته نسبت به هفته قبل کاهش یافتند.

سهشاخصاصلیقیمتنفت

قیمــت نفت «برنــت دریال شــمال» Brent() در اواخر روز جمعه بیستوششــم ماه مــی به 51دلارو 8۰ ســنت رســید که نســبت به پایان هفته گذشــته یکدلارو ۳۰ ســنت افت نشان میدهد. شاخص نفت «وستتگزاساینترمدیت» WTI() نیز در همین زمان 4۹دلارو 1۰ ســنت معامله شــد که نســبت به مدت مشــابه هفتــه قبل، 8۳ ســنت کاهش یافته اســت. همچنیــن بنا بر گزارش دبیرخانه اوپک، قیمت ســبد نفتی این سازمان ‪OPEC Reference Basket Price(‬ ) در روز پنجشنبه بیستوپنجم می به 51دلارو ۲4 سنت رســید که این رقــم در پی اعلام تمدیــد توافق اوپک، نســبت به روز مشــابه هفته قبل، یکدلارو ۳7 سنت افزایش یافته است.

تمدید توافق کاهش تولید و آثار آن

اعضــای اوپک در نشســت صدوهفتادودوم خود بــرای دومین بار در شــش ماه گذشــته توافق کردند ســطح تولید خــود را روزانه یکمیلیــونو ۲۰۰ هزار بشکه کاهش دهند. به گزارش شانا، اعضای غیراوپک )شــامل 11 کشور از جمله روســیه، قزاقستان، عمان، آذربایجــان و مکزیک( نیز توافق کردند بار دیگر تولید خود را تا ســطح ۶۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهند که عمــده این افزایش بر عهده روســیه اســت. این تصمیم در پی عدم تأثیرگذاری عمده توافق ماه ژانویه بر قیمتها گرفته شــده است. قیمت نفت که پس از تصمیم نشست گذشته اوپک حتی تا مرز ۶۰ دلار هم بالا رفته بود...

ادامه در صفحه 15

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.