آینه

Shargh - - سیاست -

شبکههای اجتماعی پیروز رسانهای انتخابات

محمــد ســلطانیفر: ...پدیــده دیگری کــه در این انتخابات ظهور و بروز پیدا کرد، جایگزینی اینستاگرام به عنوان یک رســانه تلویزیونی بود که امکان پخش زنده برنامهها را داشــت. با توجه به اینکه صدا و ســیما به رســانه مخالف جناح آقای روحانی تبدیل شــده بود و رقیب عمدتا از این رســانه استفاده میکرد، طبیعتا باید یک رسانه تلویزیونی جایگزین رادیو و تلویزیون میشد. ظهور لایو اینستاگرام پدیده این دوره از انتخابات بود. در سخنرانی آقای روحانی شاهد بودیم که ٥٠ هزار نفر به صورت زنده این برنامه را از اینستاگرام دنبال میکردند. این آمار نشان از جایگزینی این شبکه اجتماعی به جای رادیو و تلویزیون دارد. ما باید از این پدیده درس بگیریم، ابزاری که در انتخابات ٨٨ و قبل از آن همیشــه خلأ آن احساس میشد و رادیو بلاگها و ویدیو بلاگها همواره میخواســتند جایگزینی برای تلویزیون شوند. امروز این امکان از طریق لایو اینستاگرام محقق شده و اگر ما یک روزی به دنبال رسانهای مثل IPTV یا IPmedia بودیم، امروز نسل بالاتر از هر دو اینها یعنی ITVها را در قالب اینســتاگرام داریم که نوعی رســانه زنده امــا بر مبنای پروتکل اینترنت است...

باز بازی با الفاظ!

محمدحســین محترم: ..متأسفانه آنگونه که برخی رأیدهنــدگان با رأی دادن مجدد بــه روحانی، امیدوار بودنــد مطالبــات آنها برآورده شــود، هنوز با خشــک نشــدن اثر انگشتشــان روی برگههای رأی، با موجی از پالسهــای منفــی روبهرو شــدند. سناریونویســان امنیتی و جنگ روانی دولت و جریان حامیشــان در یک ســناریوی جدید پســاانتخاباتی و متناقض با سناریوی پیشاانتخاباتی، از یکسو با اشاره به عملکرد چهار سال گذشته تاکید میکنند اگر دولت بخواهد برهمین منوال پیش برود، امید رأیدهندگان ناامید خواهد شد،... آقای روحانی مثل نشســت خبری چهار سال قبل باردیگر از صــد روز اولی که در دولت قبل انکار کرده بود، ســخن گفــت! و بعد با توهین به 16میلیــون ایرانی که به وی رأی ندادنــد، آنها را فریبکار خوانــد! آقای روحانی باید پاســخ دهد چه کســی مردم را فریــب داد؟ مگر خود شما نبودید زمانی برای در آغوش گرفتن آمریکاییها و امضاء برجام، آمریکا را بزک و از رئیسجمهور این کشور به عنوان انسان مودب یاد میکردید؟

این دولت بلندگو میخواهد

... اگر تیم اطلاعرســانی دولــت یازدهم کار خود را به درســتی انجام میداد یا آنکه اصــلا اقدام به انجام فعالیتی میکرد، ابراهیم رئیســی درصــد آرائش از 4٠ نیز تقلیــل مییافت و به همین ترتیب حســن روحانی میتوانست آراء بیش از 7٠ درصد مردم جامعه را کسب کند. به هر روی روحانی در چهار هفتهی طاقتفرســا، متحمل ایفای نقشــی شــد که تیم اطلاعرسانیاش در طول چهار ســال انجام ندادند و او بــه همراه جوانان اصلاحطلب حاضر در ستادهای انتخاباتیاش به تبلیغ خــود و تبیین دســتاوردهایش پرداخت. حال در حدود دو مــاه مانده بــه آغاز به کار دولــت دوازدهم، به باور بســیاری، حوزه اطلاعرسانی رئیسجمهور مستلزم یک خانهتکانی اساســی است و ایجاد تحول و دگرگونی در تیم رســانهای دولت باید در زمره اولویتهای تغییرات حسن روحانی در دولت دوازدهم قرار گیرد....

با دست خود امنیتمان را از دست ندهیم!

ســعید امیری: ...مردمی که بشدت از همین دست موارد در رقابتهای انتخاباتی ترســانده شدهاند و یکی از دلایل محکم آن عدهشــان که به جناب روحانی رأی دادهاند بســیار مرتبط با چنین موضوعاتی بوده اســت؛ ترسهایی که روحانی مبنی بر آمدن رقیب و آغاز دوران تحجــر و جنگ بهوجود آورده بــود و موجبات گرایش آرای سلبی رقیب برای او شد. جناب روحانی که مدعی برداشته شدن ســایه جنگ احتمالی آمریکا به واسطه نوع سیاستورزیاش از سر کشــور است، باید توضیح دهد چه عاملی عربستانسعودی را چنین گستاخ کرده اســت؟ باقیماندن محدودیتهای هشتســاله برای کشــور در زمینه خرید قطعات و تســلیحات موشــکی و همچنیــن تحریــم جدید S722 آمریکا که مشــخصا برنامه موشــکی کنونی کشور و سپاه پاسداران را هدف گرفته اســت، این فرصت طلایی را به عربســتان هدیه کرده اســت. در این وضعیت گزینههــای پیش روی ما چیست؟.. .

چه خوب شــد آقا کــه دیروز صــدای کاظمی را دوباره زنده کردید

غلامرضا صادقیان: ...حالا میگویم چه خوب شــد که جهانآرا و کاظمی و سلیمانی و باقری و همت برای خرمشــهر جنگیدند و مذاکره نکردنــد. حالا میگوییم چه خوب شــد که امروز رهبر انقلاب پای خاطرهگویی رزمنــدگان عملیات آزادی خرمشــهر نشســتند وگرنه خرمشــهر و آزادی آن را نه ســینمای ما پاس داشــته اســت، نه شــاعرمان، نه هنرمندمان، نــه دولتمردمان و نه سیاســتمدارانمان، با آنکــه در دل مردم همچنان میجوشــد! چه خوب شــد آقا که پای صحبت بچهها نشستید و صدای احمد کاظمی را دوباره در گوش جان ما طنین انداختید: «آقا! ما تو شــهریم. خرمشهر را خدا آزادش کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.