شهروندان اهل سنت و رئیسجمهور روحانی

Shargh - - سیاست -

عبدالجلیــل کریمپور: دوازدهمیــن دوره انتخابات ریاستجمهوری با کســب 23 میلیون رأی از سوی آقای دکتر حســن روحانی به پایان رســید و ایشان با همت مردمی که تغییر میخواستند، برای بار دوم بر صدر کرسی هیئت دولت نشستند. این تغییر، خواسته مجموعههایی است که با وجود به جاآوردن وظیفه خــود از مزایا و حقوق آن، کمتــر برخوردارند. آنچه در این یادداشــت به آن پرداخته میشود، رأی قاطع اهل ســنت ایران بــه رئیسجمهور محترم اســت. این آرا که افزون بر شــش میلیون بــوده، اثری قابل توجه داشــته و در قیاس با رأی رقیب، عامل اصلی پیروزی آقای روحانی به حســاب میآید. اگر نگاهی به استانهای سنینشــین نظیر سیستانوبلوچستان و کردستان و شــهرهای سنینشــین بقیه استانها، از خواف، تایباد، تربتجام خراســانرضوی گرفته تا شهرها و روســتاهای دیگر استانهای این مجموعه بیندازیــم، شــاهد آرای تقریبا تمامی اهل ســنت به نفع آقای روحانی هســتیم که همه اینها ناشــی از همتی همهجانبه برای کســب پیروزی ایشــان بوده اســت. جناب آقای روحانی روی ســخن من با شما به عنوان منتخب مردم ایران اســت؛ منتخبی با رأی قابل توجه و اثرگذار که چشــمان زیادی را در انتظار نگاه همهجانبهنگر شما قرار داده است.

آقای رئیسجمهور، مردم به بهترین نحو وظیفه خویــش را به ســرانجام رســانیدند و تلاششــان را تأثیرگــذار کردند. حالا نوبت شماســت. همت همه مردم و بهویژه اهل ســنت این دیــار را دیدید، امروز دیگــر همــه نگاهها بــه همت شماســت. خودتان میدانید اهل ســنت ایران، مردمی شایسته دارد که میتوانند در انجام وظیفه، خوش بدرخشند و یادتان بماند این جمعیت اثربخش، در پذیرش مسئولیتها هــم، اگر به آنهــا اعتماد شــود، همچنــان خوش میدرخشند.

آقای روحانی رئیسجمهور منتخب، اســتفاده از نیروهای کارآمد و توانمند اهل سنت در جایگاههای اجرائــی، توجه به حقوق شــهروندی آنــان بوده و بهنوعی باور به پتانســیلهای بــالای این مجموعه است. پس آنچه لطف نظر شما را میطلبد، توجهی جــدی و همهجانبــه اســت. نگاه یکســان به همه مناطــق، به همه افــراد و همه اندیشــهها و ادیان و مذاهب، خواســته همه آنهایی اســت که شما را انتخاب کردهاند.

ایــن نکتــه را نیــک میدانیــد که اهل ســنت میخواهنــد مطابــق قانون اساســی، آنهــا هم در پیشرفت کشورشان ســهیم باشند و توانمندانشان را فرصــت حضور برای این پیشــرفت، فراهم آید! آنها کــه به امید لبیک گفتند، امروز در انتظار امیدی برای حضور در جایگاهی متناســب با شأن خودشان برای خدمت به این مرزوبوم هســتند.آقای رئیسجمهور، امروز دیگر مطالبات اهل ســنت به خواستهای ملی تبدیل شــده که از جانب افراد برجســته در سطوح مختلف کشور عنوان میشــود. از شما میخواهیم تابوی عدم حضور اهل سنت در جایگاههای برجسته و حتی در کابینه، شکســته شود. دستیار ویژه اقوام و مذاهب به معاونت تبدیل شود، استخدام در سطوح مختلف، برای این مجموعه بزرگ، پرچالش نباشــد و... تــا در عمل شــاهد حضور مؤثر اهل ســنت در پیشرفت و ترقی کشــور عزیزمان ایران باشیم؛ ایران اســلامیای که همه بهآن افتخار میکنیم و رشد و بالندگی آن را با تمام وجود خواهانیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.