9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - سیاست -

منوچهر متکی: پاسخ به بسته 1+5 متناسب با پاسخ آنها به بسته ایران خواهد بود

وزیــر راه و ترابری: ایران هشــت فرونــد هواپیمای اجارهای روسی را میخرد

حجتالاســلام ســالک ســخنگوی جدید جامعه روحانیت مبارز شد

داوودی، معــاون اول رئیسجمهوری: دولت نظام مدیریتی غیرمتمرکز بانکها را اصلاح میکند

دادستان کل کشــور: سیاستهای اصلی رئیس قوه قضائیه حکیمانه بود

معاون بانــک مرکزی: رانتخــواران از بانکها وام ارزان میگیرند گرانتر میفروشند

تشــدید اختلاف رئیس کل بانک مرکــزی با دولت؛ مظاهری: بانکها دستور وزارت اقتصاد را اجرا نکنند

سخنگوی شــورای نگهبان: اعضای شورای نگهبان بازنشستگی ندارند

وزیر نفت: نفت ایران بر سر سفرههای مسجدسلیمان میرود

ســخنگوی وزارت خارجه خبر داد: گسترش روابط سیاسی و اقتصادی ایران و چین

وزیــر خارجه اعلام کرد: حمایت ایران از ســوریه در بازپسگیری بلندیهای جولان

کلیدخوردن اصلاح ســاختار مالیاتی کشور؛ با تأیید شورای نگهبان مالیات بر ارزش افزوده قانون شد

ثمرههاشمی، مشاور ارشد احمدینژاد: ایران و ژاپن میتوانند نقش مؤثری در اصلاح ســاختارهای حاکم بر جهان ایفا کنند

ســفیر پیشــین انگلیس در ســازمان ملل: تشکیل کنسرسیوم غنیسازی در ایران، بهترین راهحل است

معاوناول رئیسجمهــور: بنگاههــای زودبازده از موفقترین سیاستهای دولت نهم است

رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی: ارائه بسته پیشنهادی از ســوی ایران گامی هوشمندانه است

سخنگوی شــورای نگهبان اعلام کرد: تأیید صحت انتخابات در شش حوزه انتخابیه

عماد افروغ، نماینده مجلس: نشســتن، آه کشیدن و آرزومندبودن کافی نیست

ســخنگوی وزارت خارجه: سیاست نگاه به شرق به طور خاص در دولت نهم

متکی در کنفرانس خبری مشــترک با خالد مشعل: برای باز پسگیری جولان، از سوریه حمایت میکنیم

اکرمی، عضــو جامعه روحانیت مبارز: بین مســائل شخصی و مملکتی تفاوت قائل شویم

ســلطانی، عضو هیئــت نمایندگان اتــاق بازرگانی ایــران: بدهیهــای دولت، سیســتم بانکی را فشــل و خصوصیسازی را متوقف کرد

محمدرضا خبــاز، نماینده مجلس: به کســی برای ریاســت مجلس رأی میدهیم که اقلیت را به رسمیت بشناسد

هادی حقشــناس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: دولت و مجلس هر دو در تشدید تورم مقصرند

ســخنگوی وزارت خارجــه: ایران، هند و پاکســتان مصمم به اجرای طرح خط لوله صلح هستند

علیاکبــر ولایتــی: پیمــان امنیتی آمریــکا و عراق سلطهگری است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.