خانواده ملوانانس رانوشستينارم،علوم8 گر دسوگانتايرابنيه دردسوامالمين روحاني شدند

Shargh - - دیپلماسی -

شــرق، آرزو فرشيد: هشــت خانواده در سيستانوبلوچستان هنوز چشمبهراهاند. دو ســال و دو ماه گذشــته اما نه كســي آن هشــت صيــاد ايرانــي را از چنــگ دزدان دريايــي ســومالي نجــات داده و نه كســي به فكرشان اســت. 23 صياد از محرومتريــن مناطــق ايران رفتــه بودند تــا از دريــا روزي بگيرنــد اما خودشــان هم برنگشــتند. فقط هشــت نفــر از آنها توانســتند از پس گرســنگي، تشــنگي و شــكنجه برآيند و زنــده بماننــد. البته تا همين چهار ماه قبل كه فيلمي به دســت خانوادهها رسيد و خيالشان را راحت كرد كــه جمالالدين، عبدالله، محمدشــريف، ابراهيم، شــيرمحمد، جاســم، احمد و سعيد هنوز زنده هســتند. جدا از هــم، در دو گروه چهارنفره و در شرايط سخت زندگي ميكنند اما هنوز اميدوارند و چشــم بــه يــاري مقامــات ايرانــي دوختهاند. خانوادههايشان نيز هر كاري ميتوانستهاند كردهاند. يك روز از وزارت خارجه پيگير شــدند و يك روز هر چه داشــتند، فروختند تا مبلغ درخواســتي دزدها را بدهنــد. هيچكدام از اين كارها به نتيجه نرســيد. مقامات مسئول در وزارت امور خارجه ميگويند در سومالي دولتي نيست كه طرف مذاكره قرار گيرد و دزدها نيز باج ميخواهنــد؛ آن هم كلان. براي هر نفر چندصد هــزار دلار. خانوادهها ميگويند آخرين مبلغ اعلامي از طرف ســومالياييها 200 هزار دلار بوده است. جان اســتيد مدير بخش شرق آفريقای گــروه «اقيانوس، بدون دزدان دريايی» كه وضعيت اين هشــت ايراني را پيگيري ميكنــد، اعتقاد دارد دزدان حريص ســوماليايي بــه معاوضه گروگانها با افــراد خود رضايت نخواهند داد و فقط به دنبال پول هستند. همين گروه خيريه هم براي تأمين غذا و كمك به گروگانها پــول ميخواهد و خانوادهها توان پرداخــت آن را ندارند. پولي كه به قول پروين صباحي همســر ناخدا جلال جمالالدين دهواري «مگر ايــن پولها براي دولت پول اســت؟!». عدم توافق با دزدها و ندادن پول در 26 ماه گذشته نشان ميدهد كه بله اين پولها پول است.

نامه به روحاني

73.3 درصد آنها به حسن روحاني رأي دادند و انتظار زيادي نيســت اگر حالا از آقاي رئيسجمهور بخواهند فكري به حالشــان كنــد. براي همين هم دســت به قلم شده و خطاب به روحاني نوشتهاند: «ما جمعی از مردم اســتان سيستانوبلوچســتان، پيــروزی شــما در دوازدهميــن انتخابــات رياستجمهوری را تبريک میگوييم و با افتخار خود را در اين پيــروزی بزرگ ســهيم میدانيم. انتخاب قاطع شــما در شهرها و روستاهای اين ديار، آخرين اميد ما برای آزادی صيادان ايرانی اســير در دست دزدان دريايی سومالی اســت. ما امضاكنندگان اين نامه هشــت نفر از عزيزان خود را در خاک سومالی از دست دادهايم و اگر امروز از شما و عضو محبوب كابينهتان جناب آقای ظريف اســتمداد میجوييم، برای آزادی و نجات جان هشت صياد ديگری است كه همچنان در دســت دزدان دريايی سومالی و در شرايطی غيرانسانی اسير هستند. عزيزان ما از ششم فروردين 1394 به اســارت دزدان دريايی ســومالی درآمدهاند و متأســفانه هشت نفر از آنان گرسنگی، تشــنگی و شكنجههای جسمی را تاب نياورده و در اسارت جان خود را از دســت دادهاند. اين قربانيان همگی صياد و نــانآوران خانواده خــود بودهاند. بــرای توصيف وضعيت خانوادهها كافی اســت به يــک مورد )خانــواده نوحانی( اشــاره كنيم كه دو نفر از اعضای آن در ســومالی كشته شده و پدر اين خانــواده برای تأمين معاش چارهای جز تكدیگری نيافتــه اســت».محمد بلوچی پســرعموی اعظم، خالد و علیمحمد بلوچی كــه در اين مدت از دنيا رفتنــد، پروين صباحی همســر جمالالدين، رحيما فائزی همســر محمد شــريف، ماهخاتــون غلامی مادر ابراهيم، عابده كوســل همســر شــيرمحمد، عابد بلوچیزاده پســرخاله سعيد و احمد و شهناز نوحانی مادر عبدالله كه پيشتر شريف و عبدالماجد را از دست داده؛ اين نامه را امضا كرده و افزودهاند: «شرح اضطراب و رنجی كه در اين دو سال متحمل شــدهايم، منظور ما از نوشــتن اين نامه نيســت. ما مادران و همسران و خانوادههای داغداری كه حتی بر مزار قربانيانمان هم دسترســی نداريم، نااميدتر از هميشــه شــما را خطاب دردمان قرار دادهايم تا اقدامی برای آزادی هشــت بازمانده صورت دهيد، چراكه حل اين موضوع جز از راه مداخله مســتقيم شــما ميســر نيســت. عزيزان ما كارگــران فصلی بودهاند كه قربانی يكــی از حوادث رايج كار در اين منطقه شــدهاند. آنان برای كار و كسب روزی حلال به دريــا زده بودند و از اين رو ما درگذشــتگان اين واقعه را شــهيد میدانيــم. ما نه بيمــهای داريم كه به پشــتوانه آن مطالبه غرامــت كنيم و نه چيز ديگری برای فروش و تأمين مبالغی كه دزدان برای آزادی يــا برای تأمين غذای عزيزانمان میخواهند. ما انتظاری بيش از حمايتی كــه از قربانيان حادثه معدن يورت و پلاســكو كرديد، نداريــم. ما امروز از شــما رئيسجمهور منتخب و وزير محترم خارجه نجات آخريــن بازماندگانمــان را اســتدعا داريم. اميدواريم با بازگشت آخرين بازماندگانمان از خاک سومالی در خانههای خود «جشن پيروزی» بگيريم و در شادی امروز شما شريک باشيم.»

سومالي و عربستان كابوس ماهیگیران

اخبار اخير درباره آزادي ملوانان ايراني در نقاط ديگر اين اميد را ايجاد ميكند كه مقامات مسئول پيگيري وضعيت صياداني كه به خاطر ناامني آبها گرفتار شدهاند، هستند. همين چنــد روز قبل بود كه خبر رســيد شــش ملوان ايرانــي در اقيانوس هند به وسيله پليس ساحلي كنيا نجات يافتهاند. لنج ماهيگيري آنها در دريا غرق شــده و آنها ســه ماه در دريا ســرگردان بودند اما بالاخره نجات يافتند و به زودي به كشــور بازگردانده ميشــوند. حدود سه ماه قبل نيز هشت ايراني كه بهاشتباه وارد آبهاي تانزانيا شــده بودند، آزاد شــدند. آنها نيز اهل كنارك بودند. همين تشابه در تعداد و شــهر بود كه سبب شد مقامات مسئول در وزارت خارجه بهاشتباه اعلام كنند ملوانان اسير در ســومالي آزاده شــدهاند. خبر اشتباهي كه خون به دل خانوادهها كرد. خانوادههاي چشــمانتظاري كه دســت خود را از همهجا كوتاه ديــده و اين بار دست به دامن روحاني شــدهاند.بد نيست حالا كه اين هشــت خانواده بلوچ نامه خــود را خطاب به روحاني نوشــته و از او خواستهاند تا برايشان كاري كند، يادآور شــويم كه مســئله فقط اين هشت نفر نيســتند. چند ماه قبل فرماندار كنارك به «شــرق» گفتــه بود كه يك لنج ديگر نيز در ســومالي گرفتار شده اما ديگر مسئولان اين موضوع را تأييد نكردند. هفته قبل رويترز به نقل از علی شــير، شهردار يكی از شــهرهای شمالی ســومالی نوشــت كه دزدان دريايی ســوماليايی يک قايق متعلق به ماهيگيران ايرانــی را بــه منظــور اســتفاده از آن در حمله به كشــتیهای بزرگتر و باارزشتر ربودهاند. اين خبر نيز در ايران تأييد نشــد. نكته ديگري كه نبايد از نظر دور داشــت اين اســت كه ماهيگيران ايراني از يك سو گرفتار سومالي ميشوند و به گفته مسئولان به خاطر نبود دولت در اين كشــور نميتوان برايشــان كاري كرد و از سوي ديگر گرفتار عربستان ميشوند و به خاطر قطعبودن روابــط ديپلماتيك نميتوان برايشــان كاري كرد. پيگيري وضعيت ملواناني كه عمدتا اشــتباهي وارد آبهاي عربستان شدهاند نيز به اندازه وضعيت گروگانها در ســومالي پيچيده و دشوار است. آنقدر كه سومالي و عربستان دارد به كابوســي براي ماهيگيران و ملوانــان ايراني تبديل ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.