تلاش تازه در سنا برای تحریم ایران

Shargh - - دیپلماسی -

شــرق: كميته روابط خارجی سنا دســت به كار شد و استارت تحريم جديد ايران را زد؛ تحريمهايی كه برای تصويبشــان منتظر برگزاری انتخابات در ايران بودند. انتخابات كه در ايران برگزار شد و انتخاب دوباره حسن روحانی، گويا آنقدر به مذاق جمهوریخواهان تندرو بد آمد كه چند روز بعد از انتخابات دست به كار شدند. وبســايت كنگره آمريكا )هيل(، خبــر داده كه طرح جامع تحريمهای ايران موســوم بــه «قانون مقابله با فعاليتهای برهمزننده ثبات ايران 2017» به وســيله كميته روابط خارجی مجلس سنای آمريكا تصويب شد. به گزارش ايسنا به نقل از هيل، اين كميته روز پنجشنبه در جلسهای به رياست سناتور باب كوركر طرح موسوم به مقابله با اقدامات برهمزننده ثبات به وســيله ايران را بــا 18 رأی موافق و ســه رأی مخالف تصويب كرد. در طرح موســوم به S-722 ، اعمال تحريمهايی عليه ايران به بهانه برنامه موشــكی بالســتيک اين كشــور، ادعای حمايت از فعاليتهای تروريستی بينالمللی و همچنين ادعای نقض حقوق بشر و موارد ديگر مدنظر قرار گرفته است. طرح مذكور در هفتههای آينده برای رأیگيری نهايی به صحن سنای آمريكا خواهد رفت. به گزارش بیبیسی، كميته روابط خارجی سنای آمريكا بــه طرحــی رأی داده كه در صــورت تصويب نهايی، دستاندركاران برنامه موشكی ايران و اشخاصی را كه با آنها ارتباط داشته باشــند، تحريم میكند. اين طرح حمايت ســناتورهايی از هر دو حزب جمهوریخواه و دموكرات را دارد. اين طرح همچنين به رئيسجمهور آمريكا اختيار میدهد كــه درباره ادعای حمايت ايران از تروريســم يا موارد نقض حقوق بشر، تحريمهايی را عليه اشخاص و نهادها وضع كند. مطابق پيشنويس طــرح، در صورت تصويب نهايی آن دونالد ترامپ بايد تحريمهايی را عليه ســپاه پاســداران به اجرا بگذارد. به گزارش ايســنا روز چهارشنبه، استيون منوچين، وزير خزانهداری آمريكا به قانونگذاران كنگره گفت وزارت خزانهداری آمريكا برای افزايش فشار ضد ايران، سوريه و كره شمالی از حربه افزايش تحريمها استفاده خواهد كرد و از مجوزهايی كه شــركتهای بويينگ و ايرباس برای فــروش هواپيما به ايران نياز دارد، عقبنشــينی میكند. به دنبال دســتيابی به توافق هستهای در وين، دو قطعنامه در شــورای امنيت تصويب شــد كه يكی از آنها قطعنامههای پيشــين عليه ايران را لغو میكرد و در قطعنامهای ديگر، برجــام را تصويب میكرد. در يكی از بندهای برجام، رفع تحريم از برنامه موشــكی ايران بود كه در اين قطعنامه نســبت به آزمايشهای موشكی ايران، ابراز نگرانی شده بود؛ اما وزارت خارجه بعد از آن، در واكنشی ديپلماتيک، ابراز كرد كه اين بند از قطعنامه را قبول نــدارد. «باب منندز»، يكی ديگر از سناتورهای جمهوریخواه حامی اين تحريمها مدعی شــده كه آمريكا ضمــن رویآوردن به ايــن تحريمها خواهد كوشــيد تا از نقــض مفاد برجــام پرهيز كند. «جان كری»، وزير خارجه ســابق آمريكا، روز گذشــته در پــی اعلام تصميم وزير دادگســتری آمريكا مبنی بر اعمال چنين تحريمهايی ضمن هشدار به قانونگذاران كشــورش گفت كــه آنها بايــد هنــگام تصميمگيری درباره اين تحريمها خطراتی را كه چنين اقدامی برای برجام در بر خواهد داشــت، مدنظر داشته باشند. جان كری، مذاكرهكننده ارشــد سابق آمريكا كه در دستيابی 5+1 به توافق هســتهای با ايران نقشی فراگير داشته، در توييترش به 28 ســال حضــورش در كميته روابط خارجی سنا اشاره كرده و نوشته: «دوستان و همكاران قديمی من، زمان آن رســيده است كه با احتياط عمل كنيــم. بعد از انتخابات ايران، امكان سوءبرداشــت نيز بســيار زياد اســت و اكنون زمان ارائــه طرحی جديد درباره ايران نيست. ابزارهای زيادی برای افزايش فشار بــر ايران در اختيار ما وجــود دارد و بايد خطرهايی كه برجام را تهديد میكنند، ارزيابــی كنيم». باراک اوباما، رئيسجمهوری سابق آمريكا و ساير مدافعان آمريكايی برجام نيز اعمال تحريمهای تازه عليه ايران را خطری برای دوام اين توافقنامه دانستهاند.

ادعاهایی درباره حضور ایران در سوریه

دراينحال، از واشــنگتن نــوای ضدايرانی ديگری نيز به گوش میرســد. دو عضو كنگــره آمريكا مدعی شــدهاند كه ايران در تلاش است يک پايگاه نظامی در نزديكی مرز ســوريه با فلسطين اشغالی ايجاد كند. به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه خبری واشنگتن اگزمينر، پيتر روســكام، نماينده جمهوریخواه و تد داچ، عضو دموكرات مجلس نمايندگان آمريكا، روز پنجشــنبه در نامهای خطاب به ركس تيلرســون، وزير امور خارجه اين كشــور، مدعی شدند: پايگاه نظامی دائمی ايران در ســوريه، ظاهرا در نزديكی مرز با اسرائيل يا اردن، توان عملياتی ايــران برای واردآوردن خســارتهای جدی به دو متحد نزديک مــا در منطقه را افزايش میدهد. اين دو عضــو مجلس نمايندگان آمريكا از تيلرســون خواســتهاند تا با وضــع محدوديتهايی عليه صنايع هوانوردی غيرنظامــی ايران، حضور اين كشــور را در سوريه تضعيف كنند.

سومین كارخانه زیرزمینی تولید موشک در ایران

پيش از تصويب طرح كميته روابط خارجی ســنا، در دزفول، فرمانده نيروی هوافضای ســپاه پاسداران از تأسيس سومين كارخانه زيرزمينی توليد موشک در ايران به دست سپاه پاسداران در سالهای اخير خبر داد. به گزارش فارس، سردار اميرعلی حاجیزاده اضافه كرد: در آينده اولين موشک بالستيک زمينبهزمين بعدی كه ساخته شود، به نام «دزفول» نامگذاری خواهد شد و ما سعی میكنيم موضع اين شهر را از تجهيزات موشكی غنی كنيم. تا زمــان تنظيم اين گزارش، مصوبه ســنا، واكنشی در ايران نداشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.