هدف بعدي روسيه است

Shargh - - دیپلماسی - ترجمه: شهرام زرندار

كميته روابط خارجي سنا، روز پنجشنبه شديدترين تحريمهاي خود را عليه ايران از زمان برقراري توافق هســتهاي ايالات متحده و پنج قدرت جهاني در سال 2015 با ايــران، تصويب كرد. طبق توافق هســتهاي، ايران بايد توانايي هســتهاي خود را محدود كند و اين كميته تقريبا مطمئن اســت هدف بعــدي تحريمها روسيه است.

از آن جايي كه ايران بر اســاس توافق هستهاي با شش كشور همكاري كرده، كميته روابط خارجي سنا بايد دلايل ديگري بــراي تحميل تحريمها عليه ايران مييافت. اين كميته، اين تحريمها را به }آنچه{ ادامه حمايت ايران از تروريسم و نقض حقوق بشر ميان ساير نگرانيها }ناميده{، مربوط دانسته است؛ اما زمانبندي اعمــال مجازاتها كه از مدتها پيش طراحي شــده بود، عجيبوغريــب بود. اين مجازاتها درســت در زماني اعمال شــدهاند كه ايرانيها با درصد بالايي از مشــاركت، حســن روحاني، رئيسجمهوری ايران را براي يك دوره چهارســاله ديگر به رياستجمهوري انتخاب كردند؛ كســي كه براي گســترش آزاديهاي فردي در كشور، از خود حركاتي نشان داده و خواهان ادغام اقتصاد كشــور در اقتصاد جهاني و غرب است. دولت ترامپ از تحريمهاي جديد عليه ايران حمايت كرده است؛ تحريمهايي كه با 18 رأي موافق در مقابل سه رأي مخالف، در كميته روابط خارجي سنا تصويب شده و ميتواند در ماه آينده در صحن سنا به رأيگيري گذاشــته شــود؛ اما ركس دبليو تيلرسون تقاضا كرده زمان بيشــتري به روسيه داده شود و بعد تحريمهاي جديد عليه روســيه اعمال شــود. او اميدوار است از اوليــن ماههاي دولت ترامپ براي تغيير اساســي در روابط بين ايالات متحده و روسيه استفاده شود.

ســناتور بــاب كروكــر از ايالــت تنســی، رئيــس جمهوریخــواه كميته روابط خارجی ســنای آمريكا و كســی كه اغلــب مدافــع رويكرد آقای تيلرســون بــوده گفته : «او هيــچ تفاوتی در رفتار روســيه نديده اســت و روسها هنوز عليه منافع ما در ســوريه كار میكنند». آقــای كروكر درباره آقای تيلرســون گفته: «تنها درصورتیكه او بتواند وارد موضوع شــود و به نحو روشــنگرايانهای به ما نشــان دهد بــا روسها سری نداشــته، من فكر نمیكنم او قادر به انجام اين كار باشــد؛ در غير اين صورت ما جلو خواهيم رفت و لايحه تحريم روسيه را در دور بعدی كاری خود به رأی خواهيم گذاشت ». سناتور بنيامين ال كاردين از مريلند، سناتور دموكرات ارشــد در كميته روابط خارجی، يک لايحه الحاقی را مطرح كرده است.

در مدت كمپيــن انتخاباتی، آقــای ترامپ توافق هســتهای با ايران را يک «فاجعه» ناميده؛ فاجعهای كــه }به ادعاي او{ در واقع به ايــران اجازه میدهد تا سلاحهای هســتهای خود را توليد كند؛ اما به عنوان رئيسجمهور منتخب ايالات متحده، درباره قولی كه برای پارهكردن توافق داده بــود، با اكراه عمل كرده و توافقنامه را حفظ كرده است. درصورتیكه او توافق هستهای را حفظ كند، ايران میتواند در توليد اورانيوم و پلوتونيوم آزاد بوده و بر اســاس توافق موجود، تنها با محدوديتهايی برای 13 سال آينده مواجه باشد. با اين همه، رأی روز پنجشنبه نشان میدهد چشمانداز وســيعتر توافق هســتهای ايران غلــط از آب درآمده است.هر دو كشور به كنج محدوديتهای خود عقب نشســتهاند؛ ايرانیها با عملكردن به طرق ديگر برای اعمــال نفوذ در خاورميانه بهويژه با حمايت از بشــار اســد، رئيسجمهور ســوريه، كار خود را ساماندهی كردهاند و ايالات متحده نيز هيچ كاری برای ســاختن آينده بر اســاس توافق هســتهای انجام نداده و ديدار آقای ترامپ از عربستان ســعودی، ستايش از دولت و كشوری اســت كه هيچگاه انتخابات علنی نداشته و سابقه حقوقبشریاش بسيار بد است. آقای كروكر اشــاره كرده كميته روابط خارجی سنا به درخواست بعضی از اعضايش برای ارائه لايحه تحريمها تا بعد از انتخابــات در ايران صبر كرده اســت. آقای كری در ميان آنهايی بوده كه ســناتورها را تشويق به ردكردن تحريمها كردهاند.

بســياری از دموكراتهای كميتــه روابط خارجی سنا به اعمال تحريمهای جديد عليه ايران رأی مثبت دادهانــد. آقای كاردين پيروزی آقــای روحانی را «يک رأیآوردن اميدواركننده» ناميد؛ اما اســتدلال كرد يک لايحه قانونی جديد به عنوان امری اساســی بر جای خود باقی اســت. او گفته: «اين لايحــه يک جراحی اســت» و اشــاره كرده لايحه مربوطه برای اجتناب از تحتالشــعاع قرارگرفتن توافق ســال 2015 طراحی شده است: «فقط به خاطر اينكه آنها وارد يک توافق هســتهای با ما شــدهاند، به آنها اجازه نمیدهيم به حمايت از تروريســم ادامه دهند». آقای كروكر گفته: ايــن لايحه در حقيقت در تطابــق و هارمونی با اراده خــود مردم ايــران اســت؛ گفتمانی كه يک ســناتور جمهوریخواه، ســناتور كرنــد پال از كنتاكــی، با آن مخالفت كرده اســت. در همين جلسه كميته روابط خارجــی يک اقــدام جداگانه بــرای تقويت تلاشها برای رويارويی با تبليغــات روسها و دخالت آنها در انتخابــات رياســتجمهوری در ايــالات متحده و در سراســر جهان تصويب كرد. بعضی از ســناتورها اين مسئله را روشن كردند كه انتظار داشتهاند تحريمهای حقيقی بايد از مدتها پيش اعمال میشدند. سناتور ماركو روبيو جمهوریخــواه از فلوريدا، با تأكيد گفته: «اين يک لايحه تحريمی نيســت؛ اگرچه بسياری از ما آرزو داشتيم چنين باشد. اين يک اقدام دفاعی است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.